Kako do orožne listine?

Eno od najpogostejših vprašanj ljudi, ki bi se želeli ukvarjati s športnim strelstvom, lovstvom ali zbiranjem orožja je:

Kakšen je postopek za pridobitev orožne listine in lastništva orožja?

Vrste listin

Slovenska zakonodaja pozna več vrst orožnih listin in sicer:

 • dovoljenje za nabavo orožja;
 • dovoljenje za nabavo streliva;
 • orožni list;
 • dovoljenje za posest orožja;
 • orožni posestni list;
 • pooblastilo za nošenje orožja;
 • pooblastilo za prenos orožja;
 • dovoljenje za zbiranje orožja;
 • priglasitveni list.

Trajanje

1 mesec

Celoten postopek navadno traja približno mesec dni, odvisno od terminov usposabljanj preizkusa znanja o rokovanju z orožjem, termina pregleda pri zdravniku ali preverjanja kateregakoli od ostalih pogojev.

Postopki za pridobitev se med njimi malenkost razlikujejo, spodaj pa je opisan postopek za pridobitev najbolj uporabne za šport, ki je orožni list.

Postopek za pridobitev orožnega lista

Za pridobitev morate izpolnjevati naslednje pogoje:

Biti morate polnoletni oz. stari vsaj 18 let.

 • Ne smete biti pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, ki se preganja po uradni dolžnosti

 • ali s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

Če zoper vas iz teče kazenski postopek ali postopek za prekršek z elementi nasilja iz zgornjih alinej, se odločitev, ali oseba izpolnjuje pogoje, odloži do pravnomočnosti sodbe oziroma odločbe v tem postopku.
Zanesljivost preverja policija na predlog UE in ugotovi da ste nezanesljiv, če:
 • ste pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, zaradi katerega ste neprimeren za posedovanje oziroma rokovanje z orožjem ali je od vas mogoče pričakovati, da boste orožje zlorabili,

 • vam je bila odvzeta poslovna sposobnost,

 • ste odvisen od alkohola ali mamil,

 • okoliščine, v katerih živite, kažejo, da niste primeren za posedovanje orožja.

Kot upravičen razlog se šteje če:

 • dokažete, da je vaša osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za zagotovitev le-te potrebovali varnostno orožje (za orožje za varnost),

 • predložite dokazilo, da ste upravičeni do lovskega orožja po predpisih o lovstvu (za lovsko orožje),

 • predložite dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji (za športno orožje),

 • predložite dokaze o podaritvi ali dedovanju orožja.

Posameznik opravi zdravniški pregled v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem zdravniku, ki je pooblaščen za izdajo spričevala o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za posest ali nošenje orožja.

Zdravniško spričevalo velja eno leto.

Svetujemo, da se pozanimate o tovrstnem pregledu v vašem kraju ali bližini. Cene pregleda se lahko med posameznimi zdravniki močno razlikujejo.

Eden od zanesljivih in cenovno ugodnih je:

dr. Sabina Dietner, Center medicine dela, prometa in športa, Ljubljana – Fužine.
tel. 01/ 54 72 831 , 01/ 54 72 845

Tečaj in izpit opravite pri enem od pooblaščenih izvajalcev usposabljanja. Nekateri od njih so našteti spodaj:

Scroll to Top