Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: hammerli 280
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Za pištolo hammerli 280 iščem ploščico zadnjega merka, ali pa mere, da bi jo dal delati.
Za vsako koristno informacijo bi bil zelo vesel.