Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Strelsko tekmovanje "Srečanje strelcev ZSČ 2020"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Na povezavi vas vabim, da si preberete vabilo na strelsko tekmovanje. V štreni na povezavi bodo tudi vse dodatne informacije.