Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2. Strelska oprema, ...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
2. Strelska oprema, strelivo in način streljanja po
posameznih kategorijah
sprednji naslon: dovoljene so različne vrste sprednjih naslonov ampak vpetje orožja ni dovoljeno.