Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 21.6.2008 - Mlake - otvoritvena tekma
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Po mojih informacijah bo 21.6.2008 na prenovljenem streliA!Ä?u Mlake/Vipava otvoritvena tekma z veÄ? oroA3ji. [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
Razpis in veÄ? informacij sledi...
Mlake prihajamo [img]{SMILIES_PATH}/fsniper.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/fsniper.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]
SZPS Slovenija
Cesta na Vrhovce 4
1000 Ljubljana

VABILO NA STRELSKI TURNIR - MLAKE 2008 - 21. junij 2008

SDVV v sodelovanju z SZPS organizirata otvoritveni strelski turnir z oroA3jem velikega kalibra, ki se bo izvedel dne, sobota 21.junija 2008, ob 9 uri, na novo zgrajenem streliA!Ä?u SV Mlake pri Vipavi.

S tem, vabimo vse Ä?lane in ostale tekmovalce, da si skupaj ogledamo to streliA!Ä?e in ga tudi preiskusimo kako deluje. Samo tekmovanje se bo zaÄ?elo s prijavami ob 9 uri, in se bo nadaljevalo s tekmovanjem. ZaA3eljeno je, da se drA3ite ure, in pravilnika streliA!Ä?a.

Tekmovanje se bo izvedlo v petih panoA3nih disciplinah:
revolver, piA!tola, MK puA!ka, puA!ka VK, in ostrostrelna puA!ka

- piA!tola in revolver, razdalja 25 metrov
- MK puA!ka optika, razdalja 50 metrov
- VK puA!ka, razdalja 100 metrov
- ostrostrelna puA!ka, razdalja 300 metrov

ÄOas streljanja je omejen na 30 minut. A tartnina na tekmovalca znaA!a 30 € za tri discipline.
NajboljA!im tekmovalcem bodo podeljene medalje, plakete in praktiÄ?ne nagrade.

Za glavno nagrado, ki jo podeljujemo zaradi otvoritve streliA!Ä?a Mlake, jo podarja podjetje PERIGON d.o.o., Ljubljana, ki je generalni zastopnik za H&K in ostalo A!portno opremo. Nagrada, ki jo podeljujejo v vrednosti 250 €, jo bo prejel najboljA!i strelec na turnirju, ki pa bo moral doseÄ?i najboljA!i rezultat v vseh treh izbranih kategorijah.

Za kulinariko bo poskrbel tako kot vedno g. Robi in teA3ko pogreA!ani g. Miran iz gostilne Zmaj iz AjdovA!Ä?ine. Na jedilniku bo tokrat hrustljavi pujsek in vse ostale vipavske dobrote.

Na koncu bi se radi zahvalili Slovenski vojski, da so nam odobrili uporabo tega streliA!Ä?a, ki ga bomo koristili.

Vsi ste lepo vabljeni, s seboj pa prinesite veliko dobre volje in A!portnega navdiha.

Za vse dodatne informacije pokliÄ?ite na telefon: 031 611 666 - Boris.

Tajnica druA!tva Predsednik druA!tev
Petra Bricelj Boris Zafran
Pozdrav
tovariA!i sostrelci to pa bo dogodek . Vreme bo , hrana bo , ostro oko in ravne cevi v tujini se bom spomnil na novost v koledarju


lp M

Attached files [Image: 340_073559c93a0e877da9ed932b7bd2002d.jpg] [Image: 340_5cff224fbbdc9ff0dd9ad5b0eab1728c.jpg] [Image: 340_84a862612fbbde30019d23a62f58e033.jpg] [Image: 340_9efe525ce8f1b4c0310121ae6f14b780.jpg] [Image: 340_b723838a0bd45db5914c63f526c1c01a.jpg] [Image: 340_d1f3405189988d9dceafa5a8c9f1879c.jpg] [Image: 340_dd0d8c392b4bcfb520682fbe9d2c4bc4.jpg] [Image: 340_ddaf33ad8c570e725e42d524b41b03ff.jpg]
Boris pozdravljen

Koliko bo strelov v posamezni disciplini [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img]
Tekma je minila.
Prav gotovo si vse pohvale zasluA3i organizacija, vojska in vsi tekmovalci.
StreliA!Ä?e je fenomenalno. Enkratno urejeno. Ma nimam besed.
A e enkrat zahvala SV, ker so nam omogoÄ?ili tole tekmo.
Boris, tekma je tekla zelo lepo navkljub dokaj velikemu A!tevilu udeleA3encev. Crkovina na koncu je bila tista pika na i. Zelo dobro. S kruhom pomazano.

A koda je le, da je ocenjevalni kader zajebal ocenjevanje tarÄ?, pa je nekaj udeleA3encev bilo nepraviÄ?no prikrajA!anih za zasluA3ene nagrade. VkljuÄ?no z glavno nagrado tekme.
Ampak napake se dogajajo. Takle mamo.

A e enkrat pohvale. [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
Fajn tekma, res. [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
OdliÄ?na tekma !!Trud organizatorja, da dobro spelje tekmo na novem streliA!Ä?u, je bila oÄ?itna!! [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
Pohvala za novo streliA!Ä?e in organizacijo tekme! Prav tako tudi pohvala na odliÄ?no hrano!
ÄOe bo A!e kakA!na tekma na tem streliA!Ä?u, se z veseljem udeleA3iva!!

p.s.
Pomanjkljivost je bila premalo LINIJSKIH SODNIKOV
Pa pogreA!ala sva tudi probne tarÄ?e na dolgi razdalji (VK 100 in sniper 300) - leva probna, desna za oceno
Probne se prelepi , za oceno pa zamenja z novo - za naslednjega strelca.
S tem bi tekma potekala hitreje.

LP
Dean in Marko
POZDRAVLJENE STRELKE, STRELCI !

PridruA3ujem se sploA!nemu mnenju, da je bila sobotna tekma na Mlakah velik strelski dogodek in da si vsakdo izmed
nas A!e A3eli tekmovati na tem streliA!Ä?u. Veseli me, da ste bili zadovoljni s pogoji in razmerami na streliA!Ä?u in tekmo,
vsekakor pa prevzemam nase odgovornost za napako pri rezultatih! Kot berem, je bila najverjetneje edina Ä?rna lisa
sobotne tekme.

V zaÄ?etku bom uporabniku foruma, ki se skriva za "deadeye" povedal to, da rezultatov nisem zajebal! Preprosto zato,
ker sva A!tetje tarÄ? (skupaj z pomoÄ?jo sina Roka) vzela resno in poA!teno! Nisva se zajebavala! Beseda se mi osebno zdi A3aljiva. Malo manj kot 150 tarÄ? sva (sama) preA!tela poA!teno, kar se da hitro, na koncu pa sva morala A!e enkrat vse tekmovalce oceniti za glavno nagrado. Priznam poA!teno, da se nama je prikradla velika napaka in sva kolega Vidmar
Francija prikrajA!ala za zmago v kategoriji "piA!tola VK". S to napako je tudi skupni zmagovalec tekme Mikec JoA3e, ki je
ostal brez glavne nagrade.

SpoA!tovana Franci in JoA3e! OpraviÄ?ujem se vama za svojo grobo napako. Lahko mi verjameta, da je bila napaka in ne
namerno dejanje. Zame sta moralna in tudi drugaÄ?e zmagovalca vidva. Upam samo, da bo to dejstvo upoA!teval tudi
organizator tekme.

Ob tej priloA3nosti pa bi rad zavrnil tudi pripombe tekmovalcev, ki sem jih bil deleA3en na tekmi. Nisem bil odgovoren za
vodenje streljanja po posameznih disciplinah, nisem imel kontrole nad leplenjem, prinaA!anjem in posestjo nad tarÄ?ami.
Tudi sam sem videl, da so na nekaterih tarÄ?ah "odpadle" nalepke, da so bile tarÄ?e z velikim A!tevilom "poizkusnih - prelepljenih" strelov. Na to nisem imel vpliva in take anomalije sem zavrnil!

Svoje opraviÄ?ilo Franciju, JoA3etu in ostalim prizadetim strelcem sem hotel zapisati A3e vÄ?eraj na strani SDVV, pa so mi bile(navkljub dejstvu, da je veÄ?ina Ä?lankov mojih) odvzete pravice dostopa. Tako se vam oglaA!am na "STRELCU". Upam, da boste Franci, JoA3e in ostali prizadeti sprejeli moje iskreno opraviÄ?ilo! PrepriÄ?an sem, da so nam naA!tetim vodilo A!portni rezultati in poA!tenje. V duhu teh besed mislim tudi bodoÄ?e delovati v svojem klubu.

S spoA!tovanjem,
IGOR POLAJNAR, Ljubljana
SpoA!tovani Igor

Moja beseda 'zajebal' gotovo ni bila miA!ljena A3aljivo, kar potrjuje tudi spodnja vrstica kjer sem napisal, da se paÄ? napake dogajajo. Kdor dela tudi greA!i.
ÄOe sem te s tem prizadel, se ti javno opraviÄ?ujem. Navesti sem hotel le dejstvo pripetljaja.

Zahvaljujem se ti za opraviÄ?ilo, Ä?eprav javno ne bi bilo potrebno, saj se poznava. Sploh ker ni bilo namerno.
Res sta opravila veliko delo, tako kot A3e mnogokrat.
Sem pa Ä?util potrebo omembe, saj mislim, da ob tem, ko dobronamerno opozarjamo na napake nivo strelstva poÄ?asi in gotovo dvigamo. Mislim da nam je to vsem strelcem le v dobro. ÄOeprav vÄ?asih izgleda, da smo si zaradi kakA!ne banalnosti v laseh.

In brez skrbi, najbrA3 nisem edini mnenja, da tvoja napaka ni bila 'edina Ä?rna lisa', se zgodi. Pomembno je, da smo pripravljeni napako priznati in jo popraviti. Za to pa je treba imeti jajca. In ti si pokazal, da jih imaA!.
Zato se ti A!e enkrat zahvaljujem za tvoje delo in se ti opraviÄ?ujem za mogoÄ?e malo ostre besede.

Kar se pa tiÄ?e deadeye-a...

deadeye - mrtuuÄ? --- slepo oko ali za en kurc strelc...
Sem bil prepriÄ?an da veA! kdo je to.

lp
JoA3e Mikec
ZDRAVO !

Predlagam, da iz dogodkov sobotne tekme potegnemo naslednje zakljuÄ?ke, ki bodo v korist nam vsem:
- PriA!lo je do grobe napake v A!tetju rezultatov in najmanj opraviÄ?ilo je vsekakor na mestu!
- Naj se javno objavi zmagovalce in rezultate.
- V prihodnosti naj nam bosta v ospredju strelski A!port in temu primerno obnaA!anje.
- Organizacijo tekem podredimo v prvi vrsti interesom strelcev in in njihovim A!portnim doseA3kom.

ZakljuÄ?ujem polemiko. Vse vpletene pa ob prvi priloA3nosti povabim na pivo.
IGOR POLAJNAR
kje so rezultati al se je sam pokesiralo. [img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]
21.06.2008 - MLAKE - OBJAVA REZULTATOV

Objavljamo rezultate sobotnega tekmovanja, ki se je izvedlo na streliA!Ä?u Mlake pri Vipavi. Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo za udeleA3bo na tekmovanju in smo veseli, da ste bili s tekmovanjem in organizacijo, ter streliA!Ä?em zelo zadovoljni tudi vi.

Seznam rezultatov v naslednjih disciplinah:

REVOLVER VK

mesto krogi
1. JOA1E MIKEC - 190
2. BRANKO A TREMFEL - 187
3. FRANCI VIDMAR - 186
4. JANEZ A1AKELJ - 180
5. DAMJAN KRAMARA IÄO - 178
6. SANDRO A TREMFEL - 177
7. MARTIN ILENIÄO - 176
8. ROBERT ILENIÄO - 174
9. DANICA A1AKELJ - 173
10. FRIDERIK KOLETNIK - 171
11. BOJAN TERÄOIÄO - 171*

PIA TOLA VK

1. JANEZ A1AKELJ - 192
2. BRANKO A TREMFEL - 187
3. FRANCI VIDMAR - 186
4. JOA1E MIKEC - 185
5. DANICA A1AKELJ - 183
6. SANDRO A TREMFEL - 181
7. MARKO ZARNIK - 178
8. ROBERT ILENIÄO - 178*
9. TOMAA1 JAMNIK - 176
10. DEAN ZARNIK - 173

PUA KA MK

1. MARTIN ILENIÄO - 188
2. ROBERT ILENIÄO - 187
3. ANTON BORA TNAR - 180
4. TOMAA1 JAMNIK - 180*
5. DEAN ZARNIK - 168
6. ZLATKO KREFT - 167
7. RAJKO UA AJ - 161
8. DAMJAN KRAMARA IÄO - 157
9. JANEZ A1AKELJ - 152
10. DANICA A1AKELJ - 146

PUA KA VK

1. BORIS ZAFRAN - 196
2. MARKO ÄOARMAN - 185
3. PETRA BRICELJ - 185*
4. ROBERT ILENIÄO - 185*
5. DEJAN ZARNIK - 182
6. SAMO A AUS - 177
7. ANTON BORA TNAR - 175
8. ROBERT STRITTHOF - 174
9. MARKO ZARNIK - 174*
10. MARJAN BOSNAR - 156

OSTROSTRELNA PUA KA

1. ZLATKO KREFT - 97
2. FRANCI VIDMAR - 97*
3. BRANKO A TREMFEL - 95
4. ANTON BORA TNAR - 94
5. TOMAA1 JAMNIK - 92
6. JOA1E MIKEC - 92*
7. MILAN PANKER - 87
8. IGOR PETRIÄO - 87*
9. ROBI STRITTOF - 85
10. NATAA A KLAUS - 72

A e enkrat se zahvaljujemo v naA!em imenu vsem tekmovalcem, vodstvu steliA!Ä?a - SV, ki so nam omogoÄ?ili tekmovanje, in vsem ostalim, ki so pri tekmovanju kakorkoli pomagali in tako skupaj omogoÄ?ili, da smo tekmovanje odliÄ?no izpeljali.

Se vidimo na naslednji tekmi - 26.07.2008

Tajnica druA!tva: Petra Bricelj
Predsednik druA!tva: Boris Zafran
kaj rezultatov od 10 mesta naprej ni a kaj
kje so zdej rezultati od 10 mesta naprej drugaÄ? se nevidmo veÄ?
se popolnoma strinjam s kolegom remingtonom.
glede na to, da nas je bilo kar nekaj strelcev se mi ne zdi logiÄ?no in tudi ne fer do drugih, da
se samo napiA!ejo rezultati do 10 oz. 11 mesta z obzirom na to, da smo vsi plaÄ?ali A!tartnino.


lp