Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: ...liga za amaterske prvake Slovenije
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SpoA!tovani g. Rajko Lesjak

Smo skupina strelcev, ki se udeleA3uje vaA!ih tekem v preciznem streljanju.V soboto 26.07.2008 je konÄ?an prvi del lige za »amaterske prvake Slovenije«, zato smo se odloÄ?ili, da vas opozorimo na nekaj stvari, za katere mislimo, da ne sodijo na strelske tekme, v upanju, da jih boste v drugem delu lige odpravili.
V razpisu za vaA!e tekme je napisanih kar nekaj pravil, ki so dobra, se jih pa na tekmah ne izvaja.Mislimo, da je za to nedoslednost v prvi vrsti krivo to, da imate premalo sodnikov, pravzaprav jih sploh nimate.
Predlagamo, da imate na vsaki strelski liniji najmanj po enega sodnika, kakor tudi glavnega sodnika.S tem bi se poveÄ?ala varnost, ki je najbolj pomembna in mora biti na prvem mestu.Ko govorimo o sodnikih mislimo na ljudi, ki bodo na strelski liniji opravljali svoje delo v skladu s pravili.
Sedaj pa o najpogostejA!ih krA!itvah pravil na dosedanjih tekmah, za katere ni bila izreÄ?ena niti ena zagroA3ena sankcija.
1. Kopito ni vidno dvignjeno od tal
2. VeÄ?je A!tevilo probnih strelov
3. Probni streli se spremenijo v strele za rezultat, Ä?e so dobri
4. Prenos in pregledovanje tarÄ? brez prisotnosti sodnikov
5. A tetje zadetkov brez prisotnosti sodnikov in takA!ni rezultati se upoA!tevajo
6. Tekmovanje se izvaja v dveh dneh, tako da pogoji niso za vse tekmovalce enaki
7. Razpisani zaÄ?etek tekme, mora veljati za vse strelce

ÄOe hoÄ?ete zagotoviti tekmovalnost in praviÄ?nost kakor tudi varnost, dosledno izvajajte pravila, ki ste jih sami napisali.

Predlagamo vam A!e nekaj stvari, ki bi pomagale k boljA!em obÄ?utku strelcev, ki prihajajo na vaA!e tekme.

1. Pravila razpisana pred zaÄ?etkom lige vmes ne spreminjajte
2. Pred zaÄ?etkom lige objavite A!tevilo tekem in naÄ?in toÄ?kovanja
3. Pred zaÄ?etkom lige objavite nagrade za posamezne tekme, kakor tudi za skupnega zmagovalca
4. Na strelski liniji A3rebajte strelska mesta
5. Dokler se na strelski liniji strelja za rezultat ni dovoljeno »treniranje« drugih tekmovalcev
6. ÄOas kosila naj bo ob doloÄ?eni uri in velja za vse tekmovalce


Mislimo, da so to minimalne zahteve, ki bi jih morali upoA!tevati, Ä?e hoÄ?ete imeti praviÄ?ne in varne tekme ter ligo, ki bo imela pomen v strelskih krogih.

ÄOe nam boste rekli, da lahko pridemo sodit in pomagat na tekme, je odgovor-NE.Smo tekmovalci, ki prihajamo na vaA!e tekme in plaÄ?amo za to zadovoljstvo prijavnino in upraviÄ?eno priÄ?akujemo z vaA!e strani profesionalnost in upoA!tevanje pravil.Kako pa boste to zagotovili je vaA! problem.

VaA!e tekme bomo v bodoÄ?e obiskovali samo pod pogojem, da boste izvajali vsaj tisto kar sami napiA!ete.

Izraziti moramo tudi veliko nezadovoljstvo, ker ste med ligo ukinili podelitev medalj najboljA!im.Tako imenovane plakete so blago reÄ?eno A3alitev za strelce.Ne A3elimo se vpletati v vaA!e finanÄ?no poslovanje, ampak Ä?e ste medalje ukinili zaradi veÄ?jega zasluA3ka, smo pripravljeni po osvojitvi A!e posebej plaÄ?at zanje.

V upanju, da boste naA!e predloge upoA!tevali vas pozdravljamo in A3elimo veliko uspeA!nih tekem.

Prosimo vse strelce, ki boste pisali na osnovi naA!ega zapisa za kulturno in argumentirano mnenje.

Bajc David
Bajc Ernest
Cvetković Zoran
Hladnik Milan
Hladnik Veronika
Korpar Miran
Urh Igor
Vovk Andrej
Vovk Samo