Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Pravilnik in koledar jesenskega dela APS08
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Predlog Koledarja tekem jesenskega dela APS*2008
DatumTekem NazivTekme KrajTekme
6. september 2008 6.APS BILE
13. september 2008 7.APS BLOKE
11. oktober 2008 8.APS BLOKE
8. november 2008 10.APS BLOKE* CRNGROB?!
22. november 2008 11.APS BLOKE* CRNGROB?!
Koledar se lahko spremeni zaradi dejavnikov, na katere ne moremo vplivati.

PRAVILA TEKMOVANJA DRA1AVNEGA PRVENSTVA APS2008!
1. Vse osebe, ki se nahajajo na poligonu, so dolA3ne ves Ä?as skrbeti za lastno varnost in varnost vsakega na poligonu. DolA3ni so se seznaniti z redom na streliA!Ä?u in varnostnimi ukrepi. Ravnati se morajo po navodilih vodje streljanja .
2. PrenaA!anje oroA3ja po streliA!Ä?u mora odgovarjati varnemu rokovanju z oroA3jem.
3. Kratkocevno oroA3je se prenaA!a v kovÄ?ku ali toku, prazno in brez nabojnika
4. Dolgocevno oroA3je se prenaA!a v kovÄ?ku ali s cevjo obrnjeno dol in z odprtim leA3iA!Ä?em
5. Tekmovalci, ki streljajo iz istega oroA3ja, so to dolA3ni povedati ob prijavi zaradi organizacije streljanja.
6. A tevilo strelov pri vseh panogah se omeji in izenaÄ?i na 5 probnih in 15 za rezultat.
7. Streljanje se izvaja v eni liniji po principu â€oVSI STRELJAJO (POZOR STRELJAMO!) *NIHÄOE NE STRELJA (STRELIA ÄOE JE VARNO!).
8. Strelska mesta doloÄ?i organizator po vrstnem redu prijav.
9. Na strelsko linijo se lahko oroA3je poloA3i samo na ukaz sodnika. A e vedno prazno in z odprtim leA3iA!Ä?em. Ravno tako strelivo. Na strelskem mesto je dovoljeno samo strelivo potrebno za izvedbo naloge (5+15).
10. Strogo prepovedano je obraÄ?anje oroA3ja iz varne smeri.
11. Strelec si lahko nastavi spektiv, ne sme pa leA3e nastavljati puA!ke ali gledati skozi daljnogled.
12. Po sodniA!kem znaku za zaÄ?etek se strelec vleA3e, napolni oroA3je in strelja preizkusne strele. Ko konÄ?a se mora strelec dvigniti in oroA3je pustiti pravilno varno in odprto.
13. Po preizkusnih se streljanje prekine, ter odvisno od situacije polepi ali pregleda tarÄ?e.
14. Strelci so dolA3ni podpisati svojo tarÄ?o in o morebitnih nepravilnostih obvestiti sodnika.
15. Nato se na znak sodnika nadaljuje z 15 tekmovalnimi streli v Ä?asu 15 minut.
16. ÄOe strelcu naboj zataji, strelec z dvignjeno roko opozori sodnika, ki dovoli na koncu ponovitev zatajenega strela. ÄOe se okvare ne da odpraviti, lahko strelec ponavlja vajo z drugim oroA3jem.
17. PomoÄ? ostalih sotekmovalcev se omeji na opazovanje zadetkov. Pri tem se ne sme motiti ostalih strelcev. Strelec strelja sam, ostali dva koraka zadaj. Nobene pomoÄ?i drugih pri nastavitvah ali podobno.
18. OroA3je se med streljanjem ne sme odstraniti s strelne Ä?rte, razen z dovoljenjem vodje streljanja, ki preveri, da je oroA3je prazno. Tudi na koncu streljanja vodja streljanja preveri, da so oroA3ja prazna.
19. Strelec se ne sme dotikati svoje tarÄ?e, preden ni ta pregledana in rezultat vpisan.
20. Za prvo prekrA!itev teh pravil se strelca najprej opozori, za nadaljno pa odvzame 5 toÄ?k pri rezultatu. Pri veÄ?kratnem ponavljanju se strelca diskvalificira iz te discipline.
21. Nasloni. Dovoljeni so nasloni spredaj A!irine do 8cm in viA!ine najmanj 20cm. OroA3je ne sme samostojno stati na naslonu. Zadaj nasloni niso dovoljeni. Ni dovoljeno nobenih podstavkov ali vreÄ?k. Strelske nogice so dovoljene.
22. ProA3enje je omejeno samo na varno delovanje. Vsaka nehotena sproA3itev je razlog za odstranitev tekmovalca.
23. Kompenzatorji so dovoljeni, vendar tekmovalci z takA!nim oroA3jem streljajo skupaj in ne med ostalimi strelci.
24. Tekmovanje se izvaja v naravi. V primeru slabA!ih pogojev (veter,prah…) se streljanje podaljA!a za Ä?as motnje
25. Vsako od sodelujoÄ?ih druA!tev doloÄ?i pred streljanjem svojega predstavnika, ki sodeluje pri reA!evanju morebitnih nesporazumov.

KATEGORIJE:
1.PiA!tola / revolver proste izbire od kalibra .357 do .45
Razdalja do tarÄ?e 25m. TarÄ?a za precizno streljanje 50 x 50cm-Strelec strelja stoje, drA3a piA!tole je prosta (enoroÄ?na ali dvoroÄ?na) 2. MK puA!ka 22 l.r. z odprtimi merki
Strelja se na razdalji 50m v MK tarÄ?o 1+3 po 5 strelov.Strelec strelja leA3e z sprednjim naslonom
3. MK puA!ka 22 l.r. Optika
Strelja se na razdalji 50m v posebno ostrostrelsko tarÄ?o A!t.1 5+15 kvadratov po 1 strel v vsako tarÄ?o v skupnem Ä?asu 20 min.
Strelec strelja leA3e z sprednjim naslonom 4.VK puA!ka z odprtimi merki
Strelja se na razdalji 100m v tarÄ?o 50x50cm. Strelec strelja leA3e z sprednjim naslonom 5+15 strelov.
5.Ostrostrelska puA!ka Mali sniper
Strelja se na razdalji 100m na ostrostrelsko tarÄ?o A!t.2 1+5 kvadratov.Strelec strelja leA3e z sprednjim naslonom probne in 5x3 strelov.Optika je omejena do 16x poveÄ?ave.
6.Ostrostrelska puA!ka Veliki sniper
Strelja se na razdalji 300m na ostrostrelsko tarÄ?o A!t.4 35cm. Strelec strelja leA3e z sprednjim naslonom

A TETJE
â€c A tevilo krogov odloÄ?a o zmagovalcu in vrstnem redu na tekmi.ÄOe je rezultat izenaÄ?en, se upoA!teva veÄ? 10, nato 9 itd.
â€c Za vsako mesto je doloÄ?eno A!tevilo toÄ?k.
â€c Strelcu se upoA!teva A!tiri najboljA!e rezultate v pomladnem in A!tiri v jesenskem delu tekmovanja. Na koncu sezone da seA!tevek toÄ?k konÄ?ne zmagovalce disciplin.
1.mesto 100 toÄ?k
2.mesto 85
3. 70
4 60
5 50
6 40
7 35
8 30
9 25
10 20
11 18
12 16
13 14
14 13
15 12
16 11
17 10
18 9
19 8
20 7
21 6
22 5
23 4
24 3
25 2
__________ naprej po 1 toÄ?ko

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2_69...672a70.doc (86.5 KB)Â
Rajko!
Glede na to, da je do prve tekme jesenskega dela manj kot teden, druga pa je A3e naslednjo soboto, predlagam, da se druga tekma prestavi vsaj za teden dni (dogovori za prvo so A3e v teku), saj nekateri strelci potrebujemo nekaj Ä?asa, da si organiziramo prosto soboto (vsaj pri meni je tako). Tudi v bodoÄ?e predlagam, da so tekme vsaj v razmaku 14 dni (v razporedu vam je pri ostalih to uspelo), pa bo tudi na ta raÄ?un obisk A!e A!tevilÄ?nejA!i.
Lep pozdrav
XXL
1.PiA!tola / revolver proste izbire od kalibra .357 do .45
Bi mi prosim nekdo razloA3il zakaj se ne zaÄ?ne pri 7,62 oziroma pri 32. Kaj bodo morali sedaj tisti, ki nimajo teh po tvoje predpisanih topov te nabaviti ali kaj?
Prosim, da se moja pripomba upoA!teva !!!

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2_1b...37468e.pdf (119.8 KB)Â