Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 27.09.2008, 7. turnir lige v streljanju VK-PIŠTOLA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Strelsko druA!tvo Ljubo A ercer
Kebetova 19
1000 LjubljanaRAZPIS
7. turnirja lige v streljanju z velikim kalibrom- piA!tola


SD Ljubo A ercer razpisuje 7. TURNIR lige v streljanju z velikim kalibrom, ki bo v
soboto, 27. september 2008
na streliA!Ä?u Rakovnik LJUBLJANA Dolenjska c. s priÄ?etkom ob 9. uri.
Tekmovanje bo v disciplini piA!tola - od kal. 7,62 do 9,64 mm. Na turnirju ni dovoljena uporaba A!portnih piA!tol tipa »HA¤mmerli«, »Walther« i.p.d. Dovoljena je uporaba oplaA!Ä?enega streliva.
Strelja se 5 poizkusnih strelov v Ä?asu 5. minut in 6 serij po 10 strelov za oceno v Ä?asu 10 minut na serijo. Strelja se lahko enoroÄ?no ali dvoroÄ?no , po izbiri tekmovalca.
Na tekmovanju se razen zgoraj navedenih izjem uporabljajo pravila ISSF.
Na turnirju bodo podeljene medalje: prvim trem strelcem in prvim trem strelcem, ki bodo streljali enoroÄ?no ter Ä?lanom zmagovalnih ekip. Prve tri ekipe dobijo pokale.
Prijavnina znaA!a 25 € za strelca in se plaÄ?a na dan tekmovanja najkasneje do 8:30 ure.
Strelci in strelska druA!tva prijavljeni do srede, 24. septembra pisno ( na naslov : Mihael JurkoviÄ?, Kebetova 19, 1000 Ljubljana ) ali po e-poA!ti na naslov: [email protected] ali [email protected], [email protected] , bodo na turnirju imeli zagotovljeno tudi malico.
DruA!tva, ki so tekmovalce prijavili pisno ali po elektronski poA!ti so dolA3na prijavnino poravnati tudi v primeru neudeleA3be tekmovanja. Do poravnave obveznosti ne morejo nastopati na naslednjih turnirjih.
Informacije: tel. 041 / 952 132 (od 20:00 – 21:00 ure)- Anton Lesar

V Ljubljani, dne 22. september 2008 Predsednik SD Ljubo A ercer
Mihael JurkoviÄ?