Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kratek povzetek Direktive o orožju
#1
Na forumu spadam med novince, opazil pa sem, da se nenehno pojavljajo debate na temo prihajajoče zakonodaje.
Na podlagi prebranega sem dobil vtis, da se marsikomu ni dalo prebijati čez besedilo Direktive  EU 2017/853 o nadzoru nabave in posedovanja orožja, zato sem pripravil krajši povzetek relevantnih (po moji oceni) členov.
Najpomembnejše določbe so v krepkem tisku, ključne besede ( ODVZAME, LAHKO DOVOLIJO, SE LAHKO ODLOČIJO – tiste, ki bodo krojile usodo športnega streljanja tudi v Sloveniji) so izpostavljene v večjem fontu. Da, to so točke, na katere se da vplivati in jih sooblikovati.


Na koncu pregleda še nova kategorizacija orožja, ki jo predvideva direktiva.

Tekst ni kratek, je pa Direktiva še daljša ...

 
**************************
Uvodni del

(22) Strelno orožje, zasnovano za vojaško uporabo, kot sta puški AK47 in M16, ki je opremljeno za delovanje na osnovi posamičnega streljanja, ki ju je mogoče ročno nastaviti za avtomatsko ali polavtomatsko streljanje, bi bilo treba razvrstiti v razred A, zato bi moralo biti prepovedano za civilno uporabo. Če je predelano v polavtomatsko strelno orožje, bi ga bilo treba razvrstiti v točko 6 razreda A.
 
(23) Nekatera polavtomatska strelna orožja je mogoče zlahka predelati v avtomatsko strelno orožje, kar pomeni varnostno grožnjo. Nekatera polavtomatska orožja so lahko zelo nevarna tudi brez takšne predelave, če lahko sprejmejo veliko število nabojev. Zato bi morali za civilno uporabo prepovedati polavtomatsko strelno orožje s fiksno napravo za polnjenje, ki dopušča izstreljevanje velikega števila nabojev, pa tudi polavtomatsko strelno orožje v kombinaciji s snemljivo napravo za polnjenje, ki lahko sprejme veliko število nabojev. Zgolj možnost namestitve naprave za polnjenje s prostorom za več kot 10 nabojev za dolgocevno strelno orožje in 20 nabojev za kratkocevno strelno orožje ne vpliva na razvrstitev strelnega orožja v določeni razred.
(24) Brez poseganja v obnovitev dovoljenja v skladu z Direktivo 91/477/EGS polavtomatsko strelno orožje z robnim vžigom, tudi kalibra .22 ali manj, ne bi smelo biti razvrščeno v razred A, razen če je bilo predelano iz avtomatskega orožja.
 
 
*********************
 
Člen 5.
1. Države članice brez poseganja v člen 3 dovolijo nabavo in posedovanje strelnega orožja samo osebam, ki imajo utemeljen razlog
in:
(a) ki so stare najmanj 18 let, razen kar zadeva nabavo, ki ni nakup, in posedovanje strelnega orožja za lov in streljanje v tarčo, pod pogojem, da imajo v tem primeru osebe, mlajše od 18 let, dovoljenje staršev ali so pod nadzorom staršev ali odrasle osebe z veljavnim dovoljenjem za strelno orožje ali dovoljenjem za lov ali so v centru za usposabljanje z licenco ali kako drugače priznanem centru in da eden od staršev ali odrasla oseba z veljavnim dovoljenjem za strelno orožje ali dovoljenjem za lov prevzame odgovornost za ustrezno hrambo v skladu s členom 5a; ter
(b) zanje ni verjetno, da bi bile nevarne same sebi ali drugim, javnemu redu ali javni varnosti; obsodba za nasilno naklepno kaznivo dejanje se šteje za tako nevarnost.
 
2. Države članice imajo vzpostavljen sistem spremljanja, ki ga lahko uporabljajo redno ali občasno, da zagotovijo, da so pogoji za izdajo dovoljenja, določeni v nacionalnem pravu, izpolnjeni v celotnem obdobju trajanja dovoljenja in da se med drugim ocenjujejo ustrezne zdravstvene in psihološke informacije. Posebna ureditev se določi v skladu z nacionalnim pravom.
Če kateri od pogojev za izdajo dovoljenja ni več izpolnjen, države članice dovoljenje odvzamejo.
Države članice ne smejo prepovedati osebam, ki imajo prebivališče na njihovem ozemlju, posedovanja strelnega orožja, ki so ga nabavile v drugi državi članici, razen če prepovejo nabavo iste vrste strelnega orožja na svojem ozemlju.
 
3. Države članice zagotovijo, da se dovoljenje za nabavo in dovoljenje za posedovanje strelnega orožja, razvrščenega v razred B, odvzame, če se ugotovi, da oseba, ki ji je bilo dovoljenje izdano, nezakonito poseduje napravo za polnjenje, ki se lahko namesti v polavtomatsko strelno orožje s centralno udarno iglo ali repetirno strelno orožje in:
(a) lahko sprejme več kot 20 nabojev;
(b) v primeru dolgocevnega orožja, lahko sprejme več kot 10 nabojev,
razen če je bilo tej osebi izdano dovoljenje v skladu s členom 6 ali dovoljenje, ki je bilo potrjeno, obnovljeno ali podaljšano v skladu s členom 7(4a)  (glej spodaj).
 
*******************
Člen 6.

6. Države članice lahko dovolijo strelcem v tarčo, da nabavijo in posedujejo polavtomatsko strelno orožje, razvrščeno v točko 6 ali 7 razreda A, in sicer pod naslednjimi
pogoji:
(a) zadovoljiva ocena ustreznih informacij, ki izhajajo iz uporabe člena 5(2) (glej zgodaj).;
(b) predložitev dokazila, da zadevni strelec v tarčo aktivno vadi za tekmovanja ali sodeluje na strelskih tekmovanjih, ki jih priznava uradno priznana strelska športna organizacija zadevne države članice ali mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza;
in 24.5.2017 L 137/32 Uradni list Evropske unije SL
© predložitev potrdila uradno priznane strelske športne organizacije, da:
(i) je strelec v tarčo član strelskega društva in v njem redno strelja v tarčo že vsaj 12 mesecev;
(ii) zadevno strelno orožje izpolnjuje specifikacije, potrebne za strelsko disciplino, ki jo priznava mednarodno in uradno priznana strelska športna zveza.
 
 *******************
 
(7) člen 7 se spremeni:
(a) v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek: „Dovoljenja za posedovanje strelnega orožja se redno pregledujejo vsaj vsakih pet let. Dovoljenje se lahko obnovi ali podaljša, če so pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano, še vedno izpolnjeni.“;
(b) vstavi se naslednji odstavek:
„4a.
Države članice se lahko odločijo, da potrdijo, obnovijo ali podaljšajo dovoljenja, izdana za polavtomatsko orožje, razvrščeno v točko 6, 7 ali 8 razreda A, za strelno orožje, ki je bilo razvrščeno v razred B in zakonito nabavljeno in registrirano pred 13. junijem 2017, če so izpolnjeni drugi pogoji iz te direktive. Poleg tega države članice lahko dovolijo, da v skladu s to direktivo, kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta (*), to strelno orožje nabavijo druge osebe, ki imajo dovoljenje v državi članici.
 
 
***********************************************
 
NOVA KATEGORIZACIJA (A, B, C …):
 
 v razredu A se dodajo naslednje točke:
 
„6. Avtomatsko strelno orožje, ki je bilo predelano v polavtomatsko strelno orožje, brez poseganja v člen 7(4a). 24.5.2017 L 137/36 Uradni list Evropske unije SL
 
7. Vse naslednje polavtomatsko strelno orožje s centralno udarno iglo:
(a) kratkocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 21 nabojev brez ponovnega polnjenja, če:
(i) je del tega strelnega orožja naprava za polnjenje s prostorom za več kot 20 nabojev; ali
(ii) se vanj vstavi snemljiva tovrstna naprava s prostorom za več kot 20 nabojev;
(b) dolgocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 11 nabojev brez ponovnega polnjenja, če:
(i) je del tega strelnega orožja naprava za polnjenje s prostorom za več kot 10 nabojev; ali
(ii) se vanj vstavi snemljiva tovrstna naprava s prostorom za več kot 10 nabojev.
 
8. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje (tj. strelno orožje, prvotno namenjeno streljanju z ramena), ki se lahko z zložljivim ali teleskopskim kopitom ali kopitom, ki se lahko sname brez uporabe orodja, skrajša na manj kot 60 cm skupne dolžine, ne da bi izgubilo funkcionalnost.
 
9. Vsako strelno orožje v tem razredu, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje.“;
 
 
(iii) razred B se nadomesti z naslednjim:

Razred B – Strelno orožje, za katero je treba pridobiti dovoljenje
 
1. Repetirno kratkocevno strelno orožje.
2. Enostrelno kratkocevno strelno orožje s centralno udarno iglo.
3. Enostrelno kratkocevno strelno orožje za strelivo z robnim vžigom, katerega skupna dolžina znaša manj kot 28 cm.
4. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z napravo za polnjenje in ležiščem naboja za skupaj več kot tri naboje, ko gre za strelno orožje z robnim vžigom, in za več kot tri, vendar manj kot dvanajst nabojev, ko gre za strelno orožje s centralno udarno iglo.
5. Polavtomatsko kratkocevno strelno orožje, razen tistega iz točke 7(a) razreda A.
6. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje iz točke 7(b) razreda A z napravo za polnjenje in ležiščem naboja za skupno manj kot tri naboje, pri katerem se da napravo za polnjenje odstraniti ali za katero ni gotovo, da se ga ne bi dalo z običajnim orodjem spremeniti v orožje z napravo za polnjenje in ležiščem naboja za skupno več kot tri naboje.
7. Repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo skupne dolžine do 60 cm.
8. Vsako strelno orožje v tem razredu, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje.
9. Polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu orožju, razen tistega iz točke 6, 7 ali 8 razreda A.“

 
 
 
(iv) razred C se nadomesti z naslednjim:
 
„Razred C – Strelno orožje in orožje, ki ju je treba prijaviti
 
1. Repetirno dolgocevno strelno orožje, razen tistega iz točke 7 razreda B.
2. Enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več žlebljenimi cevmi.
3. Polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, razen tistega iz razreda A ali B.
4. Enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in s skupno dolžino najmanj 28 cm. 24.5.2017 L 137/37 Uradni list Evropske unije SL
5. Vsako strelno orožje v tem razredu, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje.
6. Strelno orožje, razvrščeno v razred A, B ali C, ki je bilo onesposobljeno v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2403.
7. Enostrelno dolgocevno strelno orožje z gladkimi cevmi, ki je dano na trg 14. septembra 2018 ali po tem datumu.“
 
 
D – (ni bistvenih sprememb, do uskladitve v EU velja nacionalna zakonodaja) poglejte v Direktivi

Direktiva EU
Odgovori
#2
A C3 je dolgocevno polavtomatsko orožje brez snemljivega nabojnika, ki se polni z najveć tremi naboji? Eek
Odgovori
#3
(28-01-2018, 19:33)Ales Napisal: A C3 je dolgocevno polavtomatsko orožje brez snemljivega nabojnika, ki se polni z najveć tremi naboji? Eek

Da, lovci naj bi ne imeli več kot tri.
Odgovori
#4
(28-01-2018, 20:38)goranzivec Napisal:
(28-01-2018, 19:33)Ales Napisal: A C3 je dolgocevno polavtomatsko orožje brez snemljivega nabojnika, ki se polni z najveć tremi naboji? Eek

Da, lovci naj bi ne imeli več kot tri.

V bistvu samo dva v magacin, eden gre v cev.

P R A V I L N I K
o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena
s protipravnim lovom
1. člen

(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– vrsto, moč lovskega orožja in minimalno moč izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali;
– način zasledovanja ranjene ali obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali s psom krvoslednikom in
– višino škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom.
2. člen

(vrsta lovskega orožja)
(1) Lovsko orožje je dolgocevno in kratkocevno strelno orožje kategorij B1, B5, B6, C1, C2, C3 in D1, ki so opredeljene v predpisu, ki ureja orožje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je izjemoma pri lovu dovoljena tudi uporaba orožja iz kategorije B4, vendar se nabojnik ne sme napolniti z več kot dvema nabojema.
(3) Kratkocevno strelno orožje se uporablja kot varnostno orožje pri iskanju ranjene ali obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali ter za usmrtilni strel.

...
...
...
Odgovori
#5
Ok, torej gre tu za neke lovske puške, sumim, da ne bodo dostopne športnim strelcem...nekako pa bi jaz, ako bi lovil, verjetno raje pogledal za dvocevke z risanimi cevmi.

Ne vem pa, zakaj take omejitve...saj je vseeno ali imaš na volj pri polavtomatu 2 ali 20 nabojev, če je sila bolje, d ajih je več, od viška ne boli glava. V določenih primerih, morda ne ravno pri nas, se mi zdi dobra ideja celo avtomatsko orožje, recimo, če se krdelo slonov odloči, da bodo pokazali, kdo je 'veliki bwana'...
Odgovori
#6
Kaj pa če bi obstoječi nabojnik za 30 nabojev prevrtal, skozi louknje v okviru porinil dva zatiča in jih nato nekako spojil, zavaril.
Tako bi bil original nabojnik predelan da sprejme maximalno 10 nabojev. Bi bilo to sprejemljivo glede na zahteve direktive?
Odgovori
#7
predelav vsaj po moje ne smeš delati sam. lahko jih uradni puškar, kateri tudi izda potrdilo o predelavi.
Odgovori
#8
Člen 6.

6. Države članice lahko dovolijo strelcem v tarčo, da nabavijo in posedujejo polavtomatsko strelno orožje, razvrščeno v točko 6 ali 7 razreda A, in sicer pod naslednjimi
***************************************
7. člen
„4a. Države članice se lahko odločijo, da potrdijo, obnovijo ali podaljšajo dovoljenja, izdana za polavtomatsko orožje, razvrščeno v točko 6, 7 ali 8 razreda A, za strelno orožje,
****************************
A7
7. Vse naslednje polavtomatsko strelno orožje s centralno udarno iglo:
(a) kratkocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 21 nabojev brez ponovnega polnjenja, če:
(i) je del tega strelnega orožja naprava za polnjenje s prostorom za več kot 20 nabojev; ali
(ii) se vanj vstavi snemljiva tovrstna naprava s prostorom za več kot 20 nabojev;
(b) dolgocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 11 nabojev brez ponovnega polnjenja, če:
(i) je del tega strelnega orožja naprava za polnjenje s prostorom za več kot 10 nabojev; ali
(ii) se vanj vstavi snemljiva tovrstna naprava s prostorom za več kot 10 nabojev.

kolikor jaz razumem, Direktiva dopušča, da stanje ostane enako (zaostruje pogoje, ki pa so bili že prej v SLO precej strogi).
"Velikost" nabojnikov lahko dodatno omeni naša, slovenska zakonodaja.

na kratko: A7 - PAP z 10+ rds nabojniki!!!
Odgovori
#9
30 strelni nabojnik, ki je predelan, da sprejme 10 nabojev je 10 strelni nabojnik. Če kdo temu oporeka, mu daš 11 nabojev, pa naj jih vtakne not, če lahko.  :-D
Odgovori
#10
(03-02-2018, 23:24)bob78 Napisal: 30 strelni nabojnik, ki je predelan, da sprejme 10 nabojev je 10 strelni nabojnik. Če kdo temu oporeka, mu daš 11 nabojev, pa naj jih vtakne not, če lahko.  :-D

drži!

kar se pa tiče Direktive EU, pa bomo lahko tudi v bodoče uporabljali 30 strelne nabojnike, razen že bo Slovenija posebej omenila kapaciteto nabojnika A7(b).
Odgovori
#11
Vse lepo in prav, da se ukvarjate s predvidevanji ali poskusi razumevanje nove zakonodaje, ampak jaz osebno mislim, da je škoda časa zapravljenega za vse to...živi bili pa vidjeli...jebi ga!
Odgovori
#12
kdo prebral:

3. Države članice zagotovijo, da se dovoljenje za nabavo in dovoljenje za posedovanje strelnega orožja, razvrščenega v razred B, odvzame, če se ugotovi, da oseba, ki ji je bilo dovoljenje izdano, nezakonito poseduje napravo za polnjenje, ki se lahko namesti v polavtomatsko strelno orožje s centralno udarno iglo ali repetirno strelno orožje in:
(a) lahko sprejme več kot 20 nabojev;
(b) v primeru dolgocevnega orožja, lahko sprejme več kot 10 nabojev,
razen če je bilo tej osebi izdano dovoljenje v skladu s členom 6 ali dovoljenje, ki je bilo potrjeno, obnovljeno ali podaljšano v skladu s členom 7(4a) (glej spodaj).

?

Torej brez potrdila, da tekmuješ dinamiko, ne bom smel imeti nabojnikov za +10!?

(03-02-2018, 22:10)kunstler Napisal: Člen 6.

6. Države članice lahko dovolijo strelcem v tarčo, da nabavijo in posedujejo polavtomatsko strelno orožje, razvrščeno v točko 6 ali 7 razreda A, in sicer pod naslednjimi
***************************************
7. člen
„4a. Države članice se lahko odločijo, da potrdijo, obnovijo ali podaljšajo dovoljenja, izdana za polavtomatsko orožje, razvrščeno v točko 6, 7 ali 8 razreda A, za strelno orožje,
****************************
A7
7. Vse naslednje polavtomatsko strelno orožje s centralno udarno iglo:
(a) kratkocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 21 nabojev brez ponovnega polnjenja, če:
(i) je del tega strelnega orožja naprava za polnjenje s prostorom za več kot 20 nabojev; ali
(ii) se vanj vstavi snemljiva tovrstna naprava s prostorom za več kot 20 nabojev;
(b) dolgocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 11 nabojev brez ponovnega polnjenja, če:
(i) je del tega strelnega orožja naprava za polnjenje s prostorom za več kot 10 nabojev; ali
(ii) se vanj vstavi snemljiva tovrstna naprava s prostorom za več kot 10 nabojev.

kolikor jaz razumem, Direktiva dopušča, da stanje ostane enako (zaostruje pogoje, ki pa so bili že prej v SLO precej strogi).
"Velikost" nabojnikov lahko dodatno omeni naša, slovenska zakonodaja.

na kratko: A7 - PAP z 10+ rds nabojniki!!!

ni res! A7 postane takrt, ko v dolgocevno orožje kategorije B vstaviš nabojnik +10 nabojev.
Odgovori
#13
Nič še ni uzakonjeno nikjer, direktiva pa ni neposredno uporabljiva, tako, da je vsakršno razpravljanje o tem odveč in nesmiselno.
Odgovori
#14
(04-02-2018, 08:38)95krogov Napisal: kdo prebral:

3. Države članice zagotovijo, da se dovoljenje za nabavo in dovoljenje za posedovanje strelnega orožja, razvrščenega v razred B, odvzame, če se ugotovi, da oseba, ki ji je bilo dovoljenje izdano, nezakonito poseduje napravo za polnjenje, ki se lahko namesti v polavtomatsko strelno orožje s centralno udarno iglo ali repetirno strelno orožje in:
(a) lahko sprejme več kot 20 nabojev;
(b) v primeru dolgocevnega orožja, lahko sprejme več kot 10 nabojev,
razen če je bilo tej osebi izdano dovoljenje v skladu s členom 6 ali dovoljenje, ki je bilo potrjeno, obnovljeno ali podaljšano v skladu s členom 7(4a)  (glej spodaj).

?

Torej brez potrdila, da tekmuješ dinamiko, ne bom smel imeti nabojnikov za +10!?

(03-02-2018, 22:10)kunstler Napisal: Člen 6.

6. Države članice lahko dovolijo strelcem v tarčo, da nabavijo in posedujejo polavtomatsko strelno orožje, razvrščeno v točko 6 ali 7 razreda A, in sicer pod naslednjimi
***************************************
7. člen
„4a. Države članice se lahko odločijo, da potrdijo, obnovijo ali podaljšajo dovoljenja, izdana za polavtomatsko orožje, razvrščeno v točko 6, 7 ali 8 razreda A, za strelno orožje,
****************************
A7
7. Vse naslednje polavtomatsko strelno orožje s centralno udarno iglo:
(a) kratkocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 21 nabojev brez ponovnega polnjenja, če:
(i) je del tega strelnega orožja naprava za polnjenje s prostorom za več kot 20 nabojev; ali
(ii) se vanj vstavi snemljiva tovrstna naprava s prostorom za več kot 20 nabojev;
(b) dolgocevno strelno orožje, ki omogoča izstrelitev več kot 11 nabojev brez ponovnega polnjenja, če:
(i) je del tega strelnega orožja naprava za polnjenje s prostorom za več kot 10 nabojev; ali
(ii) se vanj vstavi snemljiva tovrstna naprava s prostorom za več kot 10 nabojev.

kolikor jaz razumem, Direktiva dopušča, da stanje ostane enako (zaostruje pogoje, ki pa so bili že prej v SLO precej strogi).
"Velikost" nabojnikov lahko dodatno omeni naša, slovenska zakonodaja.

na kratko: A7 - PAP z 10+ rds nabojniki!!!

ni res! A7 postane takrt, ko v dolgocevno orožje kategorije B vstaviš nabojnik +10 nabojev.

Lahko bi napisal: "Ne. Direktiva je jasna - v B - ne smeš imeti nabojnika +10 niti v lasti, ker bi temu sledil avtomatski odvzem."
ampak govoriva o isti stvari A7 (+10 nabojnik), B4 (nabojnik do 10) ob predpostavki, da ne bo vse na osnovi AK47 in AR15 (oziroma vse, kar je bilo predelano iz avtomatskega v polavtomastko orožje) razvrščeno v A6, kot to priporoča (a ne zavezuje!) EU direktiva. (Uvodni del (22), 6.člen, 7.člen (4a).
Odgovori
#15
[quote pid='148048' dateline='1517733412']

Lahko bi napisal: "Ne. Direktiva je jasna - v B - ne smeš imeti nabojnika +10 niti v lasti, ker bi temu sledil avtomatski odvzem."
ampak govoriva o isti stvari A7 (+10 nabojnik), B4 (nabojnik do 10) ob predpostavki, da ne bo vse na osnovi AK47 in AR15 (oziroma vse, kar je bilo predelano iz avtomatskega v polavtomastko orožje) razvrščeno v A6, kot to priporoča (a ne zavezuje!) EU direktiva. (Uvodni del (22), 6.člen, 7.člen (4a).
[/quote]

moram se dopolniti: EU direktiva na več mestih priporoča, se pa da opredelitev kategorije A (6.člen) razumeti, kot da sem spada vse predelano orožje (!), ne glede na navedbe drugje v direktivi, ki so zgolj priporočila.
Odgovori
#16
Skoraj vse AR15 in kar nekaj AK verzij pušk je že v osnovi narejenih v polavtomatski izvedbi za civilni trg in ne gre za orožje, ki je bilo predelano iz avtomatskega! Ti kosi v direktivi ne padejo v A kategorijo, temveč ostajajo v B.
Odgovori
#17
Pa dokazuj uradnikom, da je bilo že prvotno tako in ne predelano. A to kje piše na orožju?
vem, da nič ne vem
www.tomasworks.com
Odgovori
#18
Predelano orožje ima ponavadi še vedno vidne originalne oznake (za npr. avtomatski režim ognja) in sledi predelave, polavtomatska AR platforma ima drugačno obliko nosilca zaklepa in zaklepišča, itd.
Odgovori
#19
(04-02-2018, 10:36)Matej045 Napisal:
Nič še ni uzakonjeno nikjer, direktiva pa ni neposredno uporabljiva, tako, da je vsakršno razpravljanje o tem odveč in nesmiselno.

Slovenija mora zakon glede določil sprejeti do 18.09.2018 torej, kar naprej z glavo v pesek!

(04-02-2018, 12:03)Barbapapa Napisal: Pa dokazuj uradnikom, da je bilo že prvotno tako in ne predelano. A to kje piše na orožju?

Pametuješ, pa ne poznaš zadeve!

Pri AR15 in M4 lowerju je definitivno razlika ke je del lowerja za auto sear pri M4 širši kot pri AR 15. Seveda se M4 da predelati tudi v polavtomatsko z zamenjavo diskonektorja, selektorja in če mu odstraniš avto sear.
Za AK pa ti lahko morda kdo drug napiše, kakšna je razlika.
Odgovori
#20
(04-02-2018, 14:02)95krogov Napisal:
(04-02-2018, 10:36)Matej045 Napisal:
Nič še ni uzakonjeno nikjer, direktiva pa ni neposredno uporabljiva, tako, da je vsakršno razpravljanje o tem odveč in nesmiselno.

Slovenija mora zakon glede določil sprejeti do 18.09.2018 torej, kar naprej z glavo v pesek!

Mogoče jim ga lahko pomagaš napisati, da ne bodo - boste - česa zamudili.  :))
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)