Ocena teme:
 • 1 Glas(ov) - 5 Povprečje
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
izjave poslancev in evropske komisije na temo orožja
(11-01-2016, 13:54)Desc Napisal: Sem že pred meseci napovedal, da bo sedanja oblast, ki je popolnoma leva, izglasovala vse, kar bo potrebno za razorožitev. Šoltez pa le gradi na popularnosti, ker ga novinarji vabijo, da pove mnenje, a se le izmika, kako bo glasoval je pa že zdaj jasno.

Ne vem sicer kje ti vidiš kaj levega pri tej vladi, razen tega, da je leva v smislu nesposobnosti. Nikakor pa ni levičarska. Drugače pa je popolnoma sinhronizirana z Bruslom, pleše natanko tako kot tam žvižgajo, jim vedno in povsod kima, se strinja z vsako evropsko neumnostjo,.....in če so v Bruslju bodisi lev ali desni, neoliberalci, konzervativci,....so tudi naši.
Odgovori
Moderndorfer pa ne loči trgovine na "dark netu" z legalnimi trgovinami na internetu.
Odgovori
Nihče ni bolj slep kot tisti, ki noče videti.
Odgovori
In ko bo glasovanje v EU bo popolnoma ista slika, vsi proti, vsi pametni, na koncu bo pa potrjeno z veliko večino. Blah brez veze.
Odgovori
Jaz menim, da je bil najboljši razpravljalec Grims.
Opozoril je tudi na širši kontekst, na "big picture": potrebno je zagotoviti maksimalni nadzor nad orožjem in omogočiti ljudem, da se bodo lahko tudi varovali, če bo to potrebno.
Odgovori
Joj, ali ste tudi ostali zasledili, kaj je povedal državni sekretar na MNZ: na vprašanje, koliko avtomatskih pušk je bilo predelanih v polavtomatske je odgovoril (2x sem poslušal): takšno orožje spada v B4 in takšnih kosov je 2400 (in še nekaj).
Odgovori
Očitno nekateri funkcionarji na MNZ ne poznajo kategorizacije orožja, kaj pomeni B4,.....
Odgovori
B4 je polavtomatsko - pa tudi če je predelano iz masla.

A so nam prepovedali. Sedaj je na vrsti B. Kasneje pride na vrsto C. Nato pa na vrsto pride gulag.

B4 je polavtomatsko - pa tudi če je predelano iz masla.
Odgovori
Kimber: vprasanje je bilo postavljeni v kontekstu, koliko kosov je bilo predelanega iz avtomatskega v polavtomatskega in NE koliko kosov B4 imajo v lasti fizicne osebe.
Odgovori
Razumel sem te. Razumel sem ga. A me razumeš?
Odgovori
Ha,ha,ha....ja, v bistvu te sedaj razumem.
Odgovori
Lepim link na sejo za tiste, ki niste gledali že dopoldne.
31. nujna seja Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
“Sometimes you wake up. Sometimes the fall kills you. And sometimes, when you fall, you fly.”
Odgovori
Včeraj sem na moja pisanja dobil odgovor. Podobno kot že videno, pa vendar malo drugače ...

Zadeva:                Kontrola nad strelnim orožjem - odgovor
Zveza:                   vaš dopis s 23. 11. 2015
 
V zvezi s predlogom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (v nadaljevanju: Direktiva 91/477/EGS) smo prejeli številna pisanja in peticije, s katerimi strelske organizacije, posamezniki in drugi deležniki temu predlogu nasprotujejo. V vseh pisanjih je izraženo enako ali podobno mnenje, in sicer, da nameravane spremembe Direktive 91/477/EGS zaostrujejo orožno zakonodajo in na ta način kaznujejo lastnike orožja, ki orožje posedujejo na zakonit način, civilno orožje uporabljajo prvenstveno za šport, lov ali zbiranje, torej v povsem zakonite namene, ter da nameravane spremembe v ničemer ne bi doprinesle k zmanjševanju terorizma. Ministrstvo za notranje zadeve je skrbno preučilo vsa navedena pisanja in v zvezi z njimi pojasnjuje naslednje:
 
Ministrstvo za notranje zadeve je po slovenskem pravnem redu pristojno za izvajanje določb Zakona o orožju, s katerim je v slovenski pravni red prenesena Direktiva 91/477/EGS. Zakon o orožju je Državni zbor RS sprejel leta 2000, v aprilu 2004 je Državni zbor RS ratificiral Protokol o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu iz leta 2001 (v nadaljevanju protokol). Oba omenjena predpisa je Ministrstvo za notranje zadeve upoštevalo pri pripravi predloga zakona.
 
V organih Evropske unije že od leta 2000 potekajo razprave o potrebi po spremembi Direktive 91/477/EGS. Tega leta je Komisija Evropske unije na podlagi 17. člena Direktive 91/477/EGS objavila poročilo o izvajanju obravnavane direktive. Direktiva 91/477/EGS je bila sicer spremenjena leta 2008, vendar se te spremembe nanašajo predvsem na uskladitev navedene direktive s Protokolom o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu iz leta 2001.
 
Po terorističnih napadih v Franciji in na Danskem je Komisija Evropske unije objavila predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 91/477/EGS in ga dala v razpravo državam članicam Evropske unije. Predlog direktive med drugim predvideva:
 • uvrstitev avtomatskega strelnega orožja, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje v kategorijo A,uvrstitev polavtomatskega strelnega orožja za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu strelnemu orožju (sedanja 7. točka kategorije B) v kategorijo A,prepoved onesposobljenega orožja kategorije A,pri orožju kategorije C pa sta dodani nova 5. točka - Plašilno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje ter replike in 6. točka - Strelno orožje, ki spada v razred B, in točke od 1 do 5 razreda C, po onesposobitvi. Ministrstvo za notranje zadeve je v zvezi predlaganimi rešitvami zavzelo stališče, da so zaradi preprečevanja kriminala z orožjem, pa tudi glede na tehnični razvoj, trende orožja za civilne potrebe, ki se proizvaja in ponuja na trgu Evropske unije in navsezadnje na svetovnem trgu, potrebne spremembe in dopolnitve Direktive 91/477/EGS. K zgoraj navedenim rešitvam direktive pa je Ministrstvo za notranje zadeve izrazilo zadržke, saj meni, da se z zaostrovanjem pogojev za nabavo orožja za civilno rabo ne bo kaj dosti pripomoglo k preprečevanju kriminala z orožjem ali terorizma. Večina kaznivih dejanj, storjenih z orožjem, je storjenih z orožjem, ki izvira s črnega trga (nelegalni trg). Črni trg pa se oskrbuje z orožjem predvsem z območij, kjer so ali še potekajo vojaški spopadi. Deležniki kaznivih dejanj terorizma in drugih kaznivih dejanj se za pridobitev orožja ne ukvarjajo z legalnim trgom, saj ga lažje (brez birokracije in puščanja sledi) pridobijo na črnem trgu. Omejiti je potrebno črni trg, za kar pa so potrebni drugi ukrepi in ne nepremišljeno zaostrovanje pogojev za nabavo in posest orožja za civilno rabo. V zvezi s posameznimi določbami, ki izhajajo iz predloga spremembe Direktive 91/477/EGS pa je Ministrstvo za notranje zadeve zavzelo naslednje stališče: 
 1. Ne strinjamo se s popolno prepovedjo pridobivanja in posesti orožja kategorije A, saj ga je v Republiki Sloveniji dovoljeno zbirati. Iz besedila predloga direktive ni jasno, ali gre za absolutno prepoved nabave in posedovanja takega orožja ali gre samo za orožje, ki je bilo zaseženo zaradi nedovoljene trgovine z orožjem. Če se prepoved nanaša na orožje, ki je bilo zaseženo zaradi nedovoljene trgovine, se s prepovedjo strinjamo. Če pa gre za absolutno prepoved, še zlasti orožja iz 2. točke kategorije A, se z njo ne strinjamo v smislu zbiranja takega orožja. V Sloveniji lahko izjemoma osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, zbirajo tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje ter hladno orožje iz kategorije A. Orožje kategorije A je dovoljeno zbirati le, če se da na podlagi znanih dejstev ugotoviti, da se ne izdeluje več in da ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, ali če je trajno onesposobljeno. Osebe lahko poleg orožja zbirajo tudi strelivo za orožje. Orožje in strelivo kategorije A je prepovedano nositi in uporabljati kot orožje. Izjemoma je dovoljeno tako orožje uporabiti na primernem strelišču, v znanstvene ali raziskovalne namene, po predhodnem dovoljenju pristojnega organa. Orožje kategorije A, za katerega je ugotovljeno, da se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, in strelivo za takšno orožje Ministrstvo za notranje zadeve uvrsti na seznam orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, in je za ta namen posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom promet, nabava in posest dovoljena. Izpolnjevanje pogojev za uvrstitev orožja na seznam ugotavlja komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za notranje zadeve.
 
 1. Ne strinjamo se z uvrstitvijo onesposobljenega orožja v kategorijo A (prepovedano orožje), saj ni mogoče prezreti okoliščine, da veliko zbiralcev orožja zbira samo onesposobljeno orožje in da ga je celo ob legalizaciji onesposobilo. Po drugi strani onesposobitev orožja po Protokolu razumemo kot instrument, da se orožje na eni strani »iztrga« iz nelegalnega trga, po drugi strani pa, da se prepreči prehod legalnega orožja na nelegalni črni trg, saj mora biti tako onesposobljeno, da ga ni mogoče več uporabiti kot orožje. Iz tega sledi, da Republika Slovenija podpira predlog, da se za vse države članice Evropske unije predpiše enotne standarde za onesposobitev orožja in tudi enotni obrazec certifikata za onesposobljeno orožje.
 
 1. V zvezi z uvrstitvijo avtomatskega orožja, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje v kategorijo A (prepovedano orožje) pojasnjujemo, da prvotno trgovina, nabava in posest takega orožja v Sloveniji ni bila dovoljena, ker se ga je štelo za vojaško orožje, ki ga urejajo predpisi s področja obrambe. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, pa so slovenski trgovci začeli vnašati orožje iz drugih držav članic v Slovenijo na podlagi predhodne privolitve za vnos orožja, v kateri je bilo izrecno navedeno, da se dovoli vnos orožja iz 4. točke kategorije B. Ugotovljeno je bilo, da je deklarirano orožje iz 4. točke kategorije B dejansko predelano vojaško orožje, poleg tega je trgovina in posest takega orožja v večini držav članic dovoljena, zato je bila zakonodaja v tem delu sproščena. V Sloveniji je predelano le manjše število avtomatskega, polavtomatskega orožja. Seveda pa bilo potrebno tudi na tem področju predpisati enotne standarde za predelavo orožja, iz česar izhajajo zadržki ministrstva, da se predelano polavtomatsko orožje prepove.
 
 1. V zvezi z uvrstitvijo polavtomatskega strelnega orožja za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu strelnemu orožju (sedanja 7. točka kategorije B) v kategorijo A (prepovedano orožje) je bilo že pri prenosu Direktive 91/477/EGS v slovenski pravni red nerazumljivo, kaj se razume pod besedo »podobno«. Ministrstvo je v zvezi s tem opozorilo, da morajo omejitve in prepovedi za orožje temeljiti predvsem na ognjeni moči orožja in ne na podobnosti, ki je nedorečen pojem.
 
 1. Prav tako je polna nedorečenih pojmov oziroma opredelitev dodana 5. točka C kategorije: plašilno orožje, rekvizitno orožje in akustično orožje ter replike.
 
S spoštovanjem.
 
 
                                                                                  Andrej Špenga
                                                                                  državni sekretar

Grrrr ... Pri kopiranju so vse točke postale 1.
Odgovori
Zakaj komisija DZ ni sprejela sklepa o zavrnitvi predloga direktive v celoti? Glasovali so 6:10.
Koga boste volili na naslednjih volitvah?
Odgovori
OD: Franc Bogovic

Spoštovani gospod Klemenc,najlepša hvala za vaše sporočilo. Tudi zaradi njega sem postal bolj pozoren na tematiko v zvezi s predlogom spremembe Direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja. Sprejmite iskreno opravičilo, ker vam nisem odpisal prej, vendar sklepal sem, da ne potrebujete zgolj splošnega pavšalnega odgovora, temveč predvsem več informacij, kakšno je vzdušje okoli sprejemanja te zakonodaje v Evropskem parlamentu in kaj natančno lahko naredimo … Tako smo se v moji pisarni tudi povezali s Stalnim predstavništvom Republike Slovenije v Bruslju, o tematiki pa smo razpravljali tudi znotraj slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v parlamentu.Predlog sprememba direktive 91/477/EGS je bil takojšnji odziv Evropske komisije na novembrske teroristične napade v Parizu. Seveda so se najhitreje lahko lotili področja, ki je že urejeno v zakonodaji, pri tem pa so več kot očitno nekaj stvari zastavili precej nepremišljeno. Predvsem zato, ker vemo, da se teroristične celice oskrbujejo z orožjem na črnem trgu in se na orožarsko zakonodajo bolj ali manj požvižgajo. Iz tega vidika sicer podpiram področje v novem predlogu, ki predvideva okrepljeno sodelovanje držav članic na varnostnem področju, kot tudi aktivnejšo izmenjavo podatkov pri nadzoru nad civilno uporabo orožja. Za preprečevanje trgovine na črno je zagotovo to ključnega pomena. Podpreti je treba tudi večji pregled nad spletno prodajo orožja, prav gotovo pri orožju ne gre za zadeve, ki bi morale biti prosto dostopne prek interneta.Najbolj problematična stvar pri novem predlogu direktive je tako nedorečenost prepovedi polavtomatskega orožja. Navkljub številnim zagotovilom Evropske komisije, da "športni" in "lovski" del ne bosta prizadeta, pa je tekst, ki je podlaga za prekvalifikacijo orožja iz kategorije B v kategorijo A (prepovedano strelno orožje za civilno rabo) preširok in nejasen. Okoli tega se bo tudi vrtela glavnina razprave v Evropskem parlamentu in predstavniki Evropske komisije bodo morali pojasniti poslancem, katero orožje so imeli v mislih oz. čemu sploh služi takšen ukrep in kakšne učinke naj bi prinašal. Pomisleki glede smiselnosti teh določil prihajajo s strani evropskih poslancev iz številnih držav, zato resno računam, da bo v tem delu prišlo do sprememb, ki na koncu ne bodo prizadele lastnikov orožja za ljubiteljsko rabo, seveda v kolikor bodo imeli pridobljena vsa ustrezna dovoljenja. Samo v tem primeru bi bil direktivo tudi pripravljen podpreti. Konec meseca se bo začela razprava na odboru za notranji trg (IMCO), kjer sicer nisem član odbora, vsekakor pa bomo v naši pisarni budno spremljali dogajanje in prek Poslanske skupine EPP, tudi z amandmaji, če bo potrebno, poskušali ustrezno opozarjati na neprimernost in nesmiselnost nekaterih vsebin.Na področju preprečevanja terorizma bo EU morala sprejeti povsem nove ukrepe, predvsem pa omejiti črni trg z orožjem. Drugi, še bolj zahteven izziv EU poleg varnostnega vidika pa je ustrezna integracijska politika do tistih manjšin, ki so že med nami na način, da se ne bodo zatekali k skrajnim dejanjem. Verjamem, da bo zato pri omenjeni direktivi zmagala zdrava pamet in ne bomo s prepovedmi obremenjevali in kaznovali navadnih državljanov, ki s terorističnimi celicami in nasiljem nimajo prav nič skupnega.Na kratko sem se o zadevi opredelil že pred časom v sporočilu za javnost: http://bogovic.eu/bogovic-predlagana-eu-...sprotujem/V zvezi s tematiko pa sem bil tudi gost na oddaji 24ur Zvečer:  http://www.24ur.com/bin/video.php?media_...id=4068033V upanju, da sem vsaj malo odgovoril na vaše pomisleke, vas lepo pozdravljam,Franci Bogovič
Odgovori
Kimber: Zaradi politikantskih igric je bil predlog sklepov zavrnjen.
Ne more vladba koalicija sprejeti predlogov, ki jih je pripravila opozicija.
Tudi v medijih opozicije ni zaslediti, ceprav so v SDS prvi zavrnili predlog resolucije, zahtevali sklic parlamentarnega odbora in predlagali sklep o zavrnitvi predloga direktive.
(No, se pred njimi se je oglasil Jelincic, vendar on ni v parlamentu.)
Odgovori
(12-01-2016, 18:52)kimber Napisal: Zakaj komisija DZ ni sprejela sklepa o zavrnitvi predloga direktive v celoti? Glasovali so 6:10.
Koga boste volili na naslednjih volitvah?

Meni je pa smesno to, kako so partizani vedno glasni, ko se gre za EU, Nemcijo in tuje gospodarje ter nadvlado nad Slovenijo nasploh. Ampak v tem primeru se pa niso oglasili, niti bu, ne mu. Nic. Tudi nijhov podmladek je se vedno ujet v ograjo na meji in ovit v stare zastave, da pa nas hoce pravkar nekdo razoroziti, jih pa nic ne briga. Na zacetku kampanije sem poslal tistim, ki radi obiskujejo razne get-together-je in jih seznanil z namero EU ... pa do danes nisem opazil kaksne izjave o tem, glede na to, kako goreci so obicajno.
Se celo vec, pod komentarji je moc zaznati osebke z doticno ikonografijo v avatarjih, ki odlocno nasprotujejo orozju in pozivajo k cimprejsnji prepovedi le tega.

Z njihovimi liderji tudi ni nic drugace. Tisti, ki so se marca meseca v parlamentu bohotili z izjavami o obnovitvi narodne zascite, se do danes niso izjasnili o direktivi in njihovi poslanci so v ponedeljek celo glasovali proti predlogu SDS.

"Toliko" (ce koncam v slogu POPTVjevskih pisunov)
Odgovori
Lahko kdo pojasni rezultate glasovanja 6:10? Je bilo izglasovano za ali proti direktivi? Kaj to pomeni za stališče, ki ga bo zavzela Slovenija?
Odgovori
Odbor za javno upravo, notranje zadeve in lokalno samoupravo je na 31. seji glasoval o dveh zadevah;
- o predlogih stališč vlade do predloga Direktive evropske komisije, ki so jih soglasno podprli. V tem primeru ne gre za končno besedilo, temveč zgolj osnutek (verjetno bo dopolnjen), o katerem mora glasovati tudi odbor za zadeve EU.
- o predlogu poslanske skupine SDS (obrazložen v 7 točkah), ki je bil zavrnjen z rezultatom 10-6.

Omenjeni odbor kot tak, ni nikoli glasoval o predlogu direktive Komisije, ker za to nima pristojnosti.
Odgovori
(12-01-2016, 20:29)p0gi Napisal: Lahko kdo pojasni rezultate glasovanja 6:10? Je bilo izglasovano za ali proti direktivi? Kaj to pomeni za stališče, ki ga bo zavzela Slovenija?

Zavrnili so SDS-ov predlog 10: 6, ker je pač SDS-ov predlog. Predlog stališča RS do EU direktive pa sprejeli 16:0, tega bodo pa (popravljnega) podali naprej odboru za EU zadeve, ki sprejme končno stališče RS do EU direktive. če sem prav razumel.

še transkript seje
“Sometimes you wake up. Sometimes the fall kills you. And sometimes, when you fall, you fly.”
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)