Ocena teme:
  • 1 Glas(ov) - 5 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
izjave poslancev in evropske komisije na temo orožja
(04-01-2016, 11:14)matjaz43 Napisal: Vsak od nas presneto dobro loči med dementnimi sosedami in raznoraznimi barabami s slabimi nameni zato je ta primrjava bolj za lase privlečena. Kar se tiče pravne zaščite, imunitet,..... sam sem mnenja, da bi moralo biti uzakonjeno, da se naklepni storilec KD-ja zavestno odloča o svojem delovanju s tem nase prevzema tudi vso odgovornost, posledice in se zavestno odreka nekemu delu pravne zaščite. Naklepni storilec KD-ja bi se moral tudi zavedati, da s svojimi dejanji daja določeno imuniteto v roke oškodovanca, ogroženca, napadanega,....  V nadaljnih postopkih bi moralo biti glavno vodilo, kdo je iniciator KD-ja, kdo je zavestno, naklepno,...sprožil akcijo,... in po drugi strani kdo je bil v to dogajanje postavljen, prisiljen in se je samo branil.
Načeloma naj bi se v civilnih zadevah ocenjevalo obseg osebne odgovornosti za nastalo posledico. Težava nastane, ker je ocena marsikdaj postavljena na podlagi zmotnega izhodišča kaj je v dani situaciji razumen odziv, ne nazadnje pa tudi kaj je dejansko mogoče.
Celo strelci na tem forumu so očitno prepričani, da je storilca (na primer vlomilca - napadalca) mogoče onesposobiti s strelom v okončino. V kolikor bi takšno mnenje bilo temelj za sodbo v civilnem postopku, bi sodnik odločil, da vsaka hujša poškodba od zgornjega okvira, že predstavlja nesorazmeren poseg in bi tako vlomilec dobil odškodnino.
Odgovori
(04-01-2016, 11:36)Iurium humanorum Napisal: Načeloma naj bi se v civilnih zadevah ocenjevalo obseg osebne odgovornosti za nastalo posledico. Težava nastane, ker je ocena marsikdaj postavljena na podlagi zmotnega izhodišča kaj je v dani situaciji razumen odziv, ne nazadnje pa tudi kaj je dejansko mogoče.

Celo strelci na tem forumu so očitno prepričani, da je storilca (na primer vlomilca - napadalca) mogoče onesposobiti s strelom v okončino. V kolikor bi takšno mnenje bilo temelj za sodbo v civilnem postopku, bi sodnik odločil, da vsaka hujša poškodba od zgornjega okvira, že predstavlja nesorazmeren poseg in bi tako vlomilec dobil odškodnino.

Po mojem mnenju, bi moral inciator KD-ja nositi vse nastale posledice, ker brez njegovega naklepa, aktivnosti,... sploh ne bi prišlo ne do KD-ja in ne do vseh nadaljnih posledic. Vlomilcu v moj dom bi moralo biti jasno, da ga lahko tudi ustrelim in da če se želi izognit takim posledicam bo najlažje, da sploh niti ne poskuša vlamljati k meni domov in da se vzdrži kakršnihkoli KD-jev proti meni.

Lapsuz, večina ljudi v stresnih situacijah (kar streljanje na človeka tudi je, vsaj večini) se ne ukvarja s natančnim in preciznim merjenjem v gibajoče okončine ampak meri proti silhueti človeka (situacije, kjer je bila uporaba strelnega orožja govorijo tako) zato je nesmisleno deliti kdaj se človeka lahko strelja v nogo, kdaj v levi komolec,.... in kdaj v glavo.
Odgovori
Pozdravljeni,

Mislim da smo na dobri poti, danes sem od MNZ prejel to elektronsko sporočilo.


Citat:Prejeli smo vaš dopis v zvezi s predlogom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (v nadaljevanju: Direktiva 91/477/EGS). Glede predloga sprememb Direktive 91/477/EGS smo prejeli številna pisanja in peticije, s katerimi strelske organizacije, posamezniki in drugi deležniki temu predlogu nasprotujejo. V vseh pisanjih je izraženo enako ali podobno mnenje, in sicer, da nameravane spremembe Direktive 91/477/EGS zaostrujejo orožno zakonodajo in na ta način kaznujejo lastnike orožja, ki orožje posedujejo na zakonit način, civilno orožje uporabljajo prvenstveno za šport, lov ali zbiranje, torej v povsem zakonite namene, ter da nameravane spremembe v ničemer ne bi doprinesle k zmanjševanju terorizma. Ministrstvo za notranje zadeve je vaše mnenje preučilo in v zvezi z njim pojasnjuje naslednje:
 
Ministrstvo za notranje zadeve je po slovenskem pravnem redu pristojno za izvajanje določb Zakona o orožju, s katerim je v slovenski pravni red prenesena Direktiva 91/477/EGS. Zakon o orožju je Državni zbor RS sprejel leta 2000, v aprilu 2004 je Državni zbor RS ratificiral Protokol o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu iz leta 2001 (v nadaljevanju protokol). Oba omenjena predpisa je Ministrstvo za notranje zadeve upoštevalo pri pripravi predloga zakona.
 
V organih Evropske unije že od leta 2000 potekajo razprave o potrebi po spremembi Direktive 91/477/EGS. Tega leta je Komisija Evropske unije na podlagi 17. člena Direktive 91/477/EGS objavila poročilo o izvajanju obravnavane direktive. Direktiva 91/477/EGS je bila sicer spremenjena leta 2008, vendar se te spremembe nanašajo predvsem na uskladitev navedene direktive s Protokolom o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu iz leta 2001.
 
Po terorističnih napadih v Franciji in na Danskem je Komisija Evropske unije objavila predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 91/477/EGS in ga dala v razpravo državam članicam Evropske unije. Predlog direktive med drugim predvideva:
-     uvrstitev avtomatskega strelnega orožja, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje v kategorijo A,
-     uvrstitev polavtomatskega strelnega orožja za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu strelnemu orožju (sedanja 7. točka kategorije B) v kategorijo A,
-     prepoved onesposobljenega orožja kategorije A,
-     omejitev veljavnosti orožnih listin (dovoljenje za nabavo in posedovanje orožja) na 5 let,
-     da se ta direktiva uporablja tudi za zbiratelje orožja.
 
Ministrstvo za notranje zadeve je v zvezi s predlaganimi rešitvami zavzelo stališče, da so zaradi preprečevanja kriminala z orožjem, pa tudi glede na tehnični razvoj, trende orožja za civilne potrebe, ki se proizvaja in ponuja na trgu Evropske unije in navsezadnje na svetovnem trgu, potrebne spremembe in dopolnitve Direktive 91/477/EGS. K zgoraj navedenim rešitvam direktive pa je Ministrstvo za notranje zadeve izrazilo zadržke, saj meni, da se z zaostrovanjem pogojev za nabavo orožja za civilno rabo ne bo kaj dosti pripomoglo k preprečevanju kriminala z orožjem ali terorizma. Večina kaznivih dejanj, storjenih z orožjem, je storjenih z orožjem, ki izvira s črnega trga (nelegalni trg). Črni trg pa se oskrbuje z orožjem predvsem z območij, kjer so ali še potekajo vojaški spopadi. Deležniki kaznivih dejanj terorizma in drugih kaznivih dejanj se za pridobitev orožja ne ukvarjajo z legalnim trgom, saj ga lažje (brez birokracije in puščanja sledi) pridobijo na črnem trgu. Omejiti je potrebno črni trg, za kar pa so potrebni drugi ukrepi in ne nepremišljeno zaostrovanje pogojev za nabavo in posest orožja za civilno rabo.
 
V zvezi s posameznimi določbami, ki izhajajo iz predloga spremembe Direktive 91/477/EGS pa je Ministrstvo za notranje zadeve zavzelo naslednje stališče:
 
1.            Ne strinjamo se s popolno prepovedjo pridobivanja in posesti orožja kategorije A, saj ga je v Republiki Sloveniji dovoljeno zbirati. Iz besedila predloga direktive ni jasno, ali gre za absolutno prepoved nabave in posedovanja takega orožja ali gre samo za orožje, ki je bilo zaseženo zaradi nedovoljene trgovine z orožjem. Če se prepoved nanaša na orožje, ki je bilo zaseženo zaradi nedovoljene trgovine, se s prepovedjo strinjamo. Če pa gre za absolutno prepoved, še zlasti orožja iz 2. točke kategorije A, se z njo ne strinjamo v smislu zbiranja takega orožja. V Sloveniji lahko izjemoma osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, zbirajo tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje ter hladno orožje iz kategorije A. Orožje kategorije A je dovoljeno zbirati le, če se da na podlagi znanih dejstev ugotoviti, da se ne izdeluje več in da ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, ali če je trajno onesposobljeno. Osebe lahko poleg orožja zbirajo tudi strelivo za orožje. Orožje in strelivo kategorije A je prepovedano nositi in uporabljati kot orožje. Izjemoma je dovoljeno tako orožje uporabiti na primernem strelišču, v znanstvene ali raziskovalne namene, po predhodnem dovoljenju pristojnega organa. Orožje kategorije A, za katerega je ugotovljeno, da se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, in strelivo za takšno orožje Ministrstvo za notranje zadeve uvrsti na seznam orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, in je za ta namen posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom promet, nabava in posest dovoljena. Izpolnjevanje pogojev za uvrstitev orožja na seznam ugotavlja komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za notranje zadeve.
2.            Ne strinjamo se s prepovedjo onesposobljenega orožja kategorije A, saj ni mogoče prezreti okoliščine, da veliko zbiralcev orožja zbira samo onesposobljeno orožje in da ga je celo ob legalizaciji onesposobilo. Po drugi strani onesposobitev orožja po Protokolu razumemo kot instrument, da se orožje na eni strani »iztrga« iz nelegalnega trga, po drugi strani pa, da se prepreči prehod legalnega orožja na nelegalni črni trg, saj mora biti tako onesposobljeno, da ga ni mogoče več uporabiti kot orožje. Iz tega sledi, da Republika Slovenija podpira predlog, da se za vse države članice Evropske unije predpiše enotne standarde za onesposobitev orožja in tudi enotni obrazec certifikata za onesposobljeno orožje.
3.            V zvezi s prepovedjo avtomatskega orožja, ki je bilo predelano v polavtomatsko orožje pojasnjujemo, da prvotno trgovina, nabava in posest takega orožja v Sloveniji ni bila dovoljena, ker se ga je štelo za vojaško orožje, ki ga urejajo predpisi s področja obrambe. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, pa so slovenski trgovci začeli vnašati orožje iz drugih držav članic v Slovenijo na podlagi predhodne privolitve za vnos orožja, v kateri je bilo izrecno navedeno, da se dovoli vnos orožja iz 4. točke kategorije B. Ugotovljeno je bilo, da je deklarirano orožje iz 4. točke kategorije B dejansko predelano vojaško orožje, poleg tega je trgovina in posest takega orožja v večini držav članic dovoljena, zato je bila nacionalna zakonodaja v tem delu sproščena. V Sloveniji je predelano le manjše število avtomatskega, polavtomatskega orožja. Seveda pa bi bilo potrebno tudi na tem področju predpisati enotne standarde za predelavo orožja, iz česar izhajajo zadržki ministrstva, da se predelano polavtomatsko orožje prepove.
4.            V zvezi s prepovedjo polavtomatskega strelnega orožja za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu strelnemu orožju (sedanja 7. točka kategorije B) je bilo že pri prenosu Direktive 91/477/EGS v slovenski pravni red nerazumljivo, kaj se razume pod besedo »podobno«. Ministrstvo je v zvezi s tem opozorilo, da morajo omejitve in prepovedi za orožje temeljiti predvsem na ognjeni moči orožja in ne na podobnosti, ki je nedorečen pojem.
5.            V zvezi z omejitvijo veljavnosti orožnih listin za nabavo in posedovanje orožja na največ 5 let, pojasnjujemo, da v Republiki Sloveniji poznamo več vrst orožnih listin, iz katerih izhajajo različne pravice in obveznosti, in zato je določena tudi različna veljavnost listin. Dovoljenje za nabavo orožja dovoljuje posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom nabavo orožja in se izda z veljavnostjo šestih mesecev. Nabavo orožja mora imetnik dovoljenja priglasiti pristojnemu organu v roku osmih dni po njegovi nabavi, da orožje registrira in da zaprosi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje orožja. Orožni list dovoljuje posamezniku posest in nošenje vpisanega kosa orožja in se izda za lovsko in športno orožje z veljavnostjo dvajsetih let, za varnostno orožje pa z veljavnostjo desetih let, po preteku veljavnosti dovoljuje orožni list posamezniku posest orožja brez pravice nošenja in prenašanja. Dovoljenje za posest orožja dovoljuje posamezniku posest in prenašanje posameznega kosa orožja ter njegovo uporabo v lovišču ali na strelišču in se izda s trajno veljavnostjo. Glede na navedeno menimo, da bi bila veljavnost orožnega lista ali dovoljenja za posest orožja za čas 5 let prekratka, saj bi pomenila administrativno oviro in stroške za imetnike orožja (ob vsakem podaljšanju bi moral izkazati veljavnost pogojev in priložiti dokazila). Menimo, da bi bilo ustrezno, da bi za orožni list, ki dovoljuje posest in nošenje, določili veljavnost 10 let (za lovsko, športno in varnostno), za dovoljenje za posest orožja, ki dovoljuje le posest in prenašanje, pa bi pustili trajno veljavnost, s tem da bi upravni organ po uradni dolžnost po določenem času (npr. po 10 letih) preveril, da ni zadržkov javnega reda.
 
S spoštovanjem.
Odgovori
Ne vem, zakaj si tako zadovoljen s tem dopisom?
Dobro, zavzeli so se za zbiratelje, ampak športni strelci pa smo še vedno v nevarnosti (B7 in B4).
Točka 4 govori o ognjeni moči.... zdaj pa ti meni povej, koliko je manjša ognjena moč pri polavtomatski puški v primerjavi z avtomatsko? In kako se to izmeri? (Ob predpostavki, da gre za isti kaliber seveda.)
Poleg tega pa v točki 5 dejansko pristajajo na skrajšanje veljavnosti OL iz 20 na 10 let.
Odgovori
Napisal sem, da smo na dobri poti! Jaz osebno sem pričakoval veliko slabše mnenje.
Odgovori
Na dobri poti bomo, če bo parlament sprejel predloge poslanske skupine SDS.
Tole mnenje namreč ni nič kaj boljše (ali manj slabo) od predlagane direktive - še več: odpira vprašanje ognjene moči, ki naj bi bila merilo za prepoved!
Odgovori
Nedvomno bi bilo lahko mnenje organa do predloga Komisije manj kritično, kot je razbrati iz odgovora. Se pa postavlja vprašanje, kako to, da naša država formalno (recimo pri Svetu Evrope) ni podala negativnega mnenja ali izrazila zadržkov. Ko so o tem vprašanju razpravljali, sta bila tam, kot predstavnika države ministrica za notranje zadeve ter minister za pravosodje.

...pa bi pustili trajno veljavnost, s tem da bi upravni organ po uradni dolžnost po določenem času (npr. po 10 letih) preveril, da ni zadržkov javnega reda...
Tu bi kazalo zadevo zaostriti; v kolikor obstajajo zadržki javnega reda (pravnomočne obsodbe za določene vrste prestopkov, morda celo le ob podanih obtožnicah), potem bi bilo potrebno o tem odločiti po uradni dolžnosti nemudoma (avtomatično primerjanje evidenc) in ne le enkrat vsako dekado.
Odgovori
(04-01-2016, 12:52)Iurium humanorum Napisal: Tu bi kazalo zadevo zaostriti; v kolikor obstajajo zadržki javnega reda (pravnomočne obsodbe za določene vrste prestopkov, morda celo le ob podanih obtožnicah), potem bi bilo potrebno o tem odločiti po uradni dolžnosti nemudoma (avtomatično primerjanje evidenc) in ne le enkrat vsako dekado.

Ne me držat za besedo, ampak tole mislim da velja že sedaj.
Odgovori
To je vedno tako, ko država zateguje je vedno a priori nek kompromis v stilu no no saj ne bomo tako grozni da bo namesto 20 5 bo samo 10 - isti bullshit kot ga pri streliščih furajo. Če pa ti hočeš kako olajšavo butasto boš moral pa argumentirat vsaj na 200 straneh in izvesti 100 neodvisnih raziskav na "vzorcu" vsaj 99,999% celotne populacije, pa še potem bodo našli 1001 izgovor zakaj ne.

Navadno birokratsko sranje, ki je sicer napisano v diplomatskem jeziku v osnovi pa gre za povsem isti princip (prepovedovanja po koščkih) samo z drugo dinamiko -> obmetavanje zida z drekom in edina razlika je v volumnu in teksturi, končni rezultat bo pa vedno isti.
Odgovori
Poziv dr. Igorja Šoltesa na javni posvet glede direktive EK. Za posvet se je treba prijaviti.

Več v temi: http://www.strelec.si/forum/thread-15752.html
Odgovori
@ Gasilec

Tudi sam sem sedanje stanje  razumem nekako tako, je pa to neskladno z zgoraj citiranim odgovorom. Torej, ali je ta neskladen s sedanjo prasko in tako v celoti brezpredmeten, ali pa sedaj ne izvajajo redih primerjanj evidenc.
Odgovori
Fantje, dejmo se držat izvirne teme v tej niti - izjave poslancev. Tole s samoobrambo dejte  v svojih glavah preigravat, če se sploh splača napisat.
Odgovori
(04-01-2016, 12:35)JRC Napisal: Ne vem, zakaj si tako zadovoljen s tem dopisom?
Dobro, zavzeli so se za zbiratelje, ampak športni strelci pa smo še vedno v nevarnosti (B7 in B4).
Točka 4 govori o ognjeni moči.... zdaj pa ti meni povej, koliko je manjša ognjena moč pri polavtomatski puški v primerjavi z avtomatsko? In kako se to izmeri? (Ob predpostavki, da gre za isti kaliber seveda.)
Poleg tega pa v točki 5 dejansko pristajajo na skrajšanje veljavnosti OL iz 20 na 10 let.

Osebno sem s stališča MNZ povsem zadovoljen.

Odgovor govori o kat. B7, za kateraga je nejasna dikcija (videz)...

Dejstvo je, da mora MNZ slediti direktivi, je pa bila kat. B7 z novelo Zakona že izključena iz slovenske nacionalne zakonodaje, pa ponovno uvrščena vanjo.

Bistvo kategorije B7 namreč ni v videzu, temveč v načinu predelave oz. izdelave sprožilnega mehanizma, torej na način, da je z zamenjavo finomehaničnih delov mogoče vzpostavit polno-funkcionalno avtomatsko orožje.
Treba je torej natančneje definirati kat. B7 (vezano na način izvedbe sprožilnega mehanizma), ne pa da se vanjo vključuje vse kar je podobno avtomatskemu orožju (vključno s polavtomatskimi repilikami "avtomatskega" orožja v kalibru .22 LR)

Glede omenjene "ognjene" moči mislim da gre za nerodno izbran izraz, razumeti ga je treba kot možnost enostavne predelave v funkcionalno avtomatsko orožje.

MNZ prav tako omenja, da je bilo iz avtomatskega orožja predelano orožje kat. B4 uvoženo v Slovenijo na podlagi uvoznih dovoljenj, v bistvu s tem MNZ brani nas, civilne lastnike strelnega orožja...
Odgovori
(04-01-2016, 10:50)Iurium humanorum Napisal: V kolikor je situacija takšna, da z ukrepanjem ni mogoče odlašati (oseba iz teme plane na nas) potem je uporaba sile nedvomno upravičena (prvotni namen sredstva s katerim posredujemo ni pomemben, ocenjuje se njegova sposobnost ustvarjanja poškodb). Dejstvo ali je napadalec imel orožje ali ne, niti ni pomembno (bilismo doma in napad je jasen signal slabega namena).
V kolikor situacija omogoča ocenitev razmer, ne pa tudi umik (recimo brez možnosti umika), potem je princip opozorila ali celo opozorilnega strela (če je to mogoče opraviti varno) na mestu. Pri tem je potrebno vsako nadaljnje ravnanje napadalca proti nam (napredovanje proti nam, seganje v žep, pod jakno, ipd.) razumeti, kot osnovo za uporabo sile proti storilcu.

No zdaj mi pa razloži, kako se boš zagovarjal pred sodnikom, če moraš hraniti orožje v omari, strelivo pa ločeno?

Kako boš zagovarjal silobran, če si moral odpreti sef in vzeti ven orožje, ter z drugim ključem odpreti še drugi predal v katerem hraniš strelivo in po vsem tem napolniti nabojnik?

Po moje boš prej kot silobran dokazal naklep.

Opozorilni strel? Mogoče če si policaj. V stanovanju boš spustil opozorilni strel, medtem ko ti nekdo ogroža življenje? Aha seveda, ko boš polnil nabojnik boš vmes dal na glavo še glušnike in pa očala, pa še ženi in mulcem boš ukazal naj storijo enako?

V tem delu zakonodaje se lepo vidi, da smo še obstali v prejšnjem sistemu, ker nedotakljivosti privatne lastnine pri nas ni. Še v ZOro, ti lepo piše, da doma sicer lahko nosiš orožje ampak samo na način, da ne "motiš" sosede.

(04-01-2016, 12:35)JRC Napisal: Točka 4 govori o ognjeni moči.... zdaj pa ti meni povej, koliko je manjša ognjena moč pri polavtomatski puški v primerjavi z avtomatsko? In kako se to izmeri?

Tu se lepo vidi, da so pobrali od nekoga drugega, ker sami itak niso sposobni sestavit ničesar in so "Firepower" lepo prevedli v ognjena moč. Naša trenutna ureditev na tem področju tega izraza sploh ne pozna.
Odgovori
Bobo mislim, da si si ravno odgovoril na prvi del vprašanja in sicer kako boš vzel iz sefa ven. Doma lahko nosiš orožje po mili volji lahko tudi ležiš s pištolo za pasom, kalašom na hrbtu, pumparco pod pouštrom in backup revolverjem na gležnju in to vse z nabojem v cevi...

Ampak kot je rekel Romunov pustimo to temo če koga res matra naj si gre brat sodno prakso s tega področja (ne glede na to kaj narediš se intepretira v tvoje slabo - če streljaš v noge ali mimo gre za "naklep" ker maš se cajt zajebavat, če streljaš da onesposobiš beri ubiješ pa odgovarjaš s nesorazmerno silo, takisto velja za druge rekvizite pri takih dogodkih).


Glede dopisa pa mislim, da morda se bere dobro vendar poglej si to SAMI SO SI ZMISLILI 20 LET in sedaj prec pobijejo lastne ideje sej morda pa bi blo 10l čist ok (čez 5 let bo pa že 5 let ok in nato 2.5 in nato 1????) brez kakršnega koli razmisleka, potrebe ali argumentacije - ker je pač nekdo v Bruslju tako napisal. Povsem enosmerno dejstvovanje brez najmanjšega pomisleka ali je potrebno in koristno.
Odgovori
Mato...

Primer nekega lovca (primer izpred pol leta, objavljen v medijih)...

Policisti so mu pozvonili na vratih, opravili hišno preiskavo, ter mu zasegli orožje ker ga ni imel zaklenjenega v omari...

Seveda ne vem kako se je zadeva nadaljevala, če se posameznik ne zna braniti, lahko zaradi neznanja lastnika hitro pride do sodne prakse, da orožja ne smeš vzeti iz omare niti da bi ga očistil...
Odgovori
Sam si je kriv ker pač ni odprl vrat s puško v roki...

Drugače pa resno pričakujem, da vas bo nekaj sodelujočih tu prišlo na tisti posvet, ker mislim, da ne glede na naše poglede debata o orožju in njegovi (ne)uporabi samo koristi demistifikaciji in konec koncev sem mnenja, da je vsaka reklama dobra reklama (razen kaka norveška z kakega otoka) in če ne drugega morda še koga pritegnemo s tem, da povemo, da se da, da to ni noben bau bau in več kot nas bo težje bodo raznorazni abervezniki dosegali sprejemanje svojih "umotvorov".
Odgovori
(04-01-2016, 15:16)Uroš Palhartinger Napisal: Mato...

Primer nekega lovca (primer izpred pol leta, objavljen v medijih)...

Policisti so mu pozvonili na vratih, opravili hišno preiskavo, ter mu zasegli orožje ker ga ni imel zaklenjenega v omari...

Seveda ne vem kako se je zadeva nadaljevala, če se posameznik ne zna braniti, lahko zaradi neznanja lastnika hitro pride do sodne prakse, da orožja ne smeš vzeti iz omare niti da bi ga očistil...

In razlogi za hišno preiskavo? Verjetno ravni ti pogojujejo zaseg orožja...
Odgovori
mimogrede - hišna preiskava se ne dela kar tako ampak mora biti zanjo nek dejanski, konkreten razlog, ki je tudi napisan na nalogu...
Odgovori
Uroš: soavtor ZORO-1 in pisec večine podzakonskih aktov je na tečaju rekel, da doma, na svojem lahko nosiš orožje za pasom, puško na rami, vse z nabojem v cevi. Dokler ne ogrožaš  in ne ustrahuješ sosedov.
Dobesedno je rekel, da lahko stojiš nag zraven roštilja in pečeš čevape, z vsem orožjem, ki ga imaš (zakonito pridobljenim seveda).

Glede B7/B4. 
Tu se pa ne strinjava. 
Jaz vseskozi trdim, da je v nevarnosti tudi B4, ker (nas) je veliko takšnih, ki imamo B4, čeprav spet drugi trgovci prodajajo ENAKO orožje kot B7.

Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)