Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sprembe zakonodaje glede deko orožja
#21
Beri English verzijo. pa bo vse jasno, kaj je zaklep, zaklepišče, kopišče, kopišček, zaklepnik i vsee ostale pizdarije
Odgovori
#22
UPDATE: Pravilnik o izvajanju ZOro-1 je usklajen z uredbo EU:Citat:28. člen Onesposobitev orožja

Strelno orožje izgubi lastnost orožja (3. točka četrtega odstavka 3. člena zakona), če so vsi bistveni deli onesposobljenega strelnega orožja trajno neuporabni in taki, da na njih ni mogoča odstranitev, zamenjava ali prireditev, ki bi kakorkoli omogočila ponovno usposobitev tega orožja.

Strelno orožje se onesposobi v skladu s Prilogo I Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2403 z dne 15. decembra 2015 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja (UL L št. 333 z dne 19. 12. 2015, str. 62; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba).

Ustrezne posege na orožju izvede trgovec iz 36. člena zakona, ki opravlja predelavo orožja iz 4. točke 35. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: subjekt za onesposobitev orožja). Po opravljenem posegu komisija za ugotavljanje trajne onesposobljenosti orožja pri ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija), preveri, ali je bilo orožje onesposobljeno v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge I Izvedbene uredbe, ga označi v skladu s 5. členom in Prilogo II Izvedbene uredbe in izda potrdilo o onesposobitvi orožja. Potrdilo o onesposobitvi se izda s trajno veljavnostjo na obrazcu št. 18.

Če se onesposobljeno orožje da na trg, mu mora biti priloženo potrdilo o onesposobitvi.

Strelno in hladno orožje izgubi lastnosti orožja tudi, kadar na njem ni izveden poseben poseg, orožje pa je nerabno zaradi korozije, ki je v taki meri uničila orožje oziroma njegove funkcionalne dele, da ne delujejo več in jih z nobenim postopkom ni več mogoče usposobiti. Lastnik nerabnega orožja mora o nerabnosti pridobiti strokovno mnenje subjekta za onesposobitev orožja, zagotoviti preveritev komisije ter zanj pridobiti potrdilo o onesposobitvi, ki mu ga izda komisija na obrazcu št. 18. O najdbi nerabnega orožja, starejšega od 50 let, mora najditelj obvestiti najbližji muzej, ki na območju najdbe opravlja javno službo.

Onesposobljeno orožje se lahko vnese v Republiko Slovenijo ali iznese iz Republike Slovenije, če je označeno v skladu s Prilogo II Izvedbene uredbe. Če se onesposobljeno orožje vnese v Republiko Slovenijo iz države članice Evropske unije, mora biti orožju priloženo potrdilo o onesposobitvi iz Priloge III Izvedbene uredbe. Če se onesposobljeno orožje iznese iz Republike Slovenije, mora biti orožju priloženo potrdilo o onesposobitvi na obrazcu št. 18.

Kdor v državi, ki ni članica Evropske unije, nabavi onesposobljeno orožje, ga mora pri vnosu priglasiti organu, pristojnemu za mejno kontrolo, ki mu izda potrdilo iz drugega odstavka 43. člena tega pravilnika. Za onesposobljeno orožje, nabavljeno v državi, ki ni članica Evropske unije, mora lastnik v roku osmih dni po vnosu v Republiko Slovenijo vložiti vlogo za pridobitev potrdila o onesposobitvi. Lastnik orožja mora pridobiti strokovno mnenje subjekta za onesposobitev orožja, komisija pa mora preveriti ali je orožje onesposobljeno.

K vlogi za izdajo potrdila o onesposobitvi se priloži potrdilo o plačilu obrazca potrdila v skladu s predpisom, ki določa cene orožnih listin.

Ta pravilnik se ne uporablja za orožje, ki je bilo onesposobljeno pred 8. aprilom 2016, razen če se to orožje prenese v drugo državo članico Evropske unije ali da na trg.


28.a člen Delo komisije

Preverjanje, ali je bila onesposobitev orožja izvedena v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge I Izvedbene uredbe, in označevanje onesposobljenega orožja izvaja komisija po onesposobitvi orožja, ki jo izvede subjekt za onesposobitev orožja.

Subjekt za onesposobitev orožja, ki je izvedel onesposobitev orožja, mora orožje dostaviti komisiji v preveritev. Komisija opravi preveritev ter na okvir strelnega orožja oziroma na njegove bistvene sestavne dele namesti oznako v skladu s Prilogo II Izvedbene uredbe.

Komisija je sestavljena iz predsednika, namestnika predsednika in članov komisije.

O preveritvi onesposobljenosti orožja komisija vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo podatki o orožju (proizvajalec ali blagovna znamka onesposobljenega orožja, tip in znamka, kaliber), naziv subjekta, ki je izvedel onesposobitev orožja, ter kateri posegi za onesposobitev orožja so bili opravljeni. Zapisnik podpišejo predsednik ali namestnik predsednika komisije, član komisije, ki je opravljal preveritev onesposobitve orožja, in član komisije, ki vodi zapisnik.

Komisija hrani zapisnik iz prejšnjega odstavka v evidenci izdanih potrdil o onesposobitvi orožja.


57.a člen Evidenca izdanih potrdil o onesposobitvi

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidenco izdanih potrdil o onesposobitvi.

Evidenca vsebuje podatke o subjektu za onesposobitev orožja, datum izdaje potrdila o onesposobitvi, proizvajalca ali blagovno znamko onesposobljenega orožja, tip in znamko, kaliber, serijsko številko potrdila, oznako o onesposobitvi in tovarniško številko orožja, če je ta nameščena oziroma ohranjena.

Podatki v evidenci izdanih potrdil o onesposobitvi se vodijo v elektronski obliki in se hranijo 20 let od izdaje potrdila o onesposobitvi.


  • V primeru prodaje deko orožja (ki je bilo onesposobljeno pred sprejetjem tega pravilnika), mora prodajalec najprej pridobiti nov certifikat MNZ, ter najbrž opraviti dodatne deaktivacijske postopke, v skladu z uredbo. Za posest deko orožja stari certifikati še veljajo, v primeru prodaje ali izvoza pa ne več (je potrebno pridobiti novega in opraviti dodatne deaktivacijske postopke).
  • Puškar, ki opravi deaktivacijo, mora po onesposobitvi orožje predložiti komisiji na MNZ, ta preveri deaktivacijske postopke, orožje ožigosa skladno s Prilogo II izvedbene uredbe in izda certifikat.
  • Ob uvozu deko orožja iz držav EU mora orožje imeti EU certifikat, ki velja tudi v Sloveniji. Pridobivanje potrdila o onesposobitvi in pridobivanje slovenskega certifikata ne bo več potrebno.
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)