Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
nova EK uredba za deaktivacijo orožja (2015/2403)
#1
V sosednji temi je Mato prilimal povezavo do uredbe "o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev, ki zagotavljajo nepreklicno neuporabnost onesposobljenega strelnega orožja", ki stopi v veljavo 6.4.2016 in ureja dekativacijo orožja .

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/S...03&from=EN

Tule navajam tekst, priloge pa vsebujejo tabele in si jih lahko ogledate na zgornji povezavi.


Citat:EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (1) ter zlasti drugega odstavka dela III Priloge I k Direktivi,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 4 Direktive 91/477/EGS države članice zagotovijo, da se vsako strelno orožje ali njegov sestavni del, dan v promet, označi in registrira v skladu s to direktivo ali pa se ga onesposobi.

(2)

V skladu s točko a) prvega odstavka dela III Priloge I k Direktivi 91/477/EGS predmeti, ki ustrezajo opredelitvi pojma „strelno orožje“, niso zajeti v to opredelitev, če so z onesposobitvijo postali trajno neprimerni za uporabo in je zagotovljeno, da so vsi bistveni deli strelnega orožja trajno neuporabni in jih ni mogoče odstraniti, zamenjati ali prirediti tako, da bi se lahko strelno orožje na kakršen koli način ponovno usposobilo.

(3)

Drugi odstavek dela III Priloge I k Direktivi 91/477/EGS zahteva od držav članic, da organizirajo preverjanje ukrepov za onesposobitev s strani pristojnega organa, da se zagotovi, da je strelno orožje zaradi opravljenih sprememb nepreklicno neuporabno. Države članice morajo tudi zagotoviti, da se izda potrdilo ali drug dokument, s katerim se potrdi onesposobitev strelnega orožja, ali da se naredi ustrezna jasno vidna oznaka na strelnem orožju.

(4)

Unija je podpisnica Protokola proti nedovoljeni proizvodnji in trgovini s strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli in strelivom, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (v nadaljnjem besedilu: Protokol), ki je bil sklenjen v skladu s Sklepom Sveta št. 2014/164/EU (2).

(5)

Člen 9 Protokola navaja skupna splošna načela onesposobitve, ki jih morajo podpisnice izpolnjevati.

(6)

Standardi in tehnike za nepreklicno onesposobitev strelnega orožja, predpisani v tej uredbi, so bili določeni na podlagi strokovnih znanj „Stalne mednarodne komisije za preskušanje strelnega orožja“ (C.I.P.). C.I.P. je bila ustanovljena za preverjanje dejavnosti nacionalnih ustanov za preverjanje strelnega orožja in zlasti, da se zagotovi, da imajo vse države zakonske predpise, ki zagotavljajo učinkovito in poenoteno preskušanje strelnega orožja in streliva.

(7)

Za zagotovitev najvišje možne ravni varnosti onesposabljanja strelnega orožja bi morala Komisija redno pregledovati in posodabljati tehnične specifikacije, določene v tej uredbi. V ta namen bi morala Komisija pri uporabi morebitnih dodatnih ukrepov za onesposabljanje upoštevati izkušnje, pridobljene v državah članicah.

(8)

Ta uredba ne posega v člen 3 Direktive 91/477/ES.

(9)

Ob upoštevanju tveganja glede varnosti mora biti strelno orožje, onesposobljeno pred datumom začetka uporabe te uredbe, ki se daje na trg, vključno z brezplačnim prenosom, izmenjavo ali menjavo, ali prenaša v drugo državo članico po tem datumu, v skladu z določbami te uredbe.

(10)

Države članice bi morale imeti možnost, da za onesposabljanje strelnega orožja na svojem ozemlju uvedejo dodatne ukrepe k tehničnim specifikacijam iz Priloge I, če so sprejele vse potrebne ukrepe za uporabo skupnih standardov in tehnik za onesposabljanje, ki jih določa ta uredba.

(11)

Da bi države članice imele možnost zagotoviti enako raven varnosti na svojem ozemlju, bi državam članicam, ki v skladu z določbami te uredbe na svojem ozemlju uvedejo dodatne ukrepe za onesposobitev strelnega orožja, moralo biti dovoljeno, da zahtevajo dokazila, da je onesposobljeno strelno orožje, ki se bo preneslo na njihovo ozemlje, v skladu s temi dodatnimi ukrepi.

(12)

Da bi Komisija lahko pri pregledu te uredbe upoštevala razvoj in dobre prakse na področju onesposabljanja strelnega orožja v državah članicah, bi morale države članice uradno obvestiti Komisijo o ustreznih ukrepih, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta uredba, in o morebitnih dodatnih ukrepih, ki jih uvedejo. V ta namen bi se morali uporabljati postopki uradnega obveščanja iz Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo 91/477/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Področje uporabe
1.   Ta uredba se uporablja za strelno orožje iz razredov A, B, C ali D, kot so opredeljeni v Prilogi I k Direktivi 91/477/EGS.
2.   Ta uredba se ne uporablja za strelno orožje, onesposobljeno pred datumom začetka njene uporabe, razen če se to strelno orožje prenese v drugo državo članico ali da na trg.
Člen 2
Osebe in subjekti, pooblaščeni za onesposabljanje strelnega orožja
Onesposabljanje strelnega orožja izvajajo javni ali zasebni subjekti ali posamezniki, ki so za to pooblaščeni v skladu z nacionalno zakonodajo.
Člen 3
Preverjanje in potrjevanje onesposobitve strelnega orožja
1.   Države članice imenujejo pristojni organ, ki preverja, ali je bila onesposobitev strelnega orožja izvedena v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge I (v nadaljnjem besedilu: „subjekt, pristojen za preverjanje“).
2.   Če je subjekt, pristojen za preverjanje, pooblaščen tudi za onesposabljanje strelnega orožja, države članice zagotovijo jasno ločevanje teh nalog in oseb, ki jih izvajajo v okviru subjekta.
3.   Komisija na svoji spletni strani objavi seznam subjektov, pristojnih za preverjanje, ki so jih imenovale države članice, vključno s podrobnimi informacijami o subjektu, pristojnem za preverjanje, njegovim simbolom in kontaktnimi podatki.
4.   Če je bila onesposobitev strelnega orožja izvedena v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge I, subjekt, pristojen za preverjanje, lastniku strelnega orožja izda potrdilo o onesposobitvi v skladu s predlogo iz Priloge III. Vse informacije iz potrdila o onesposobitvi so navedene v jeziku države članice, v kateri je bilo potrdilo o onesposobitvi izdano, in v angleščini.
5.   Lastnik onesposobljenega strelnega orožja trajno hrani potrdilo o onesposobitvi. Če se onesposobljeno strelno orožje da na trg, mu mora biti priloženo potrdilo o onesposobitvi.
6.   Države članice zagotovijo, da se vodi evidenca izdanih potrdil o onesposobitvi strelnega orožja z navedbo datuma onesposobitve in številko potrdila, za obdobje najmanj 20 let.
Člen 4
Zahteve za pomoč
Katera koli država članica lahko zahteva pomoč subjektov, pooblaščenih za onesposabljanje strelnega orožja ali imenovanih za subjekte, pristojne za preverjanje, v drugi državi članici, da se izvede ali preveri onesposobitev strelnega orožja. Če takšna zahteva zadeva preverjanje onesposobitve strelnega orožja, subjekt, pristojen za preverjanje, ki zagotavlja pomoč, v primeru, da sprejme zahtevo, izda potrdilo o onesposobitvi v skladu s členom 3(4).
Člen 5
Označevanje onesposobljenega strelnega orožja
Onesposobljeno strelno orožje se označi s skupno enotno oznako v skladu s predlogo iz Priloge II, ki označuje, da je bilo orožje onesposobljeno v skladu s tehničnimi specifikacijami iz Priloge I. Subjekt, pristojen za preverjanje, namesti oznako na vse sestavne dele, ki so bili spremenjeni zaradi onesposobitve strelnega orožja, izpolnjevati pa mora naslednja merila:
(a)

je jasno vidna in neodstranljiva;

(b)

vključuje podatka o državi članici, v kateri je bila opravljena onesposobitev, in subjektu, pristojnem za preverjanje, ki je potrdil onesposobitev;

©

izvirne serijske številke strelnega orožja se ohranijo.

Člen 6
Dodatni ukrepi za onesposabljanje
1.   Države članice lahko na svojem ozemlju uvedejo dodatne ukrepe za onesposabljanje strelnega orožja, ki presegajo tehnične specifikacije iz Priloge I.
2.   Komisija redno analizira morebitne dodatne ukrepe, ki so jih sprejele države članice, skupaj z odborom, ustanovljenim na podlagi Direktive 91/477/EGS, in presoja o pravočasni reviziji tehničnih specifikacij iz Priloge I.
Člen 7
Prenos onesposobljenega strelnega orožja znotraj Unije
1.   Onesposobljeno strelno orožje se lahko prenese v drugo državo članico, če je označeno s skupno enotno oznako in mu je priloženo potrdilo o onesposobitvi v skladu s to uredbo.
2.   Države članice priznajo potrdilo o onesposobitvi, ki ga je izdala druga država članica, če izpolnjuje zahteve iz te uredbe. Vendar lahko države članice, ki so uvedle dodatne ukrepe v skladu s členom 6, zahtevajo dokaz, da je onesposobljeno strelno orožje, ki se bo preneslo na njihovo ozemlje, v skladu z navedenimi dodatnimi ukrepi.
Člen 8
Zahteve glede uradnih obvestil
Države članice uradno obvestijo Komisijo o vseh ukrepih, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta uredba, kakor tudi o morebitnih dodatnih ukrepih, uvedenih v skladu s členom 6. V ta namen države članice uporabijo postopke uradnega obveščanja iz Direktive (EU) 2015/1535.
Člen 9
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 8. aprila 2016.
Odgovori
#2
Prilagam priponko ter celoten email, ki smo ga prejeli. Vabim in prosim vse za pripombe in popravke. Dokument je na voljo tukaj in ga lahko spreminjate.


Številka:               216-20/2017/3 (1324-01)

Datum:                 14. 2. 2017
 
 
Zadeva:               Spremembe prilog k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2403 o določitvi skupnih smernic o standardih in tehnikah za onesposobitev orožja - zaprosilo
 
 
V mesecu januarju 2016 smo vas obvestili, da je Evropska komisija sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2403, ki je začela veljati 8. 1. 2016, uporabljati pa se je začela 8. 4. 2016. V Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2403 so določene tehnične specifikacije za onesposobitev strelnega orožja (Priloga I Izvedbene uredbe), prav tako pa je zahtevano preverjanje, ali je bila onesposobitev strelnega orožja izvedena v skladu z navedenimi tehničnimi specifikacijami in označevanje onesposobljenega orožja s skupno enotno oznako ter izdaja potrdila o onesposobitvi orožja. Zaradi izvajanja Izvedbene uredbe je Ministrstvo za notranje zadeve spremenilo Pravilnik za izvajanje Zakona o orožju po katerem ustrezne posege na orožju za onesposobitev orožja naredi pooblaščeni trgovec, ki opravlja predelavo orožja – puškar.
 
Pri razumevanju in izvajanju Priloge I Izvedbene uredbe, ki določa način onesposobitve orožja po sestavnih delih orožja pa je prišlo do težav, tako na strani puškarjev, kot tudi na strani komisije Ministrstva za notranje zadeve, ki onesposobitev orožja preverja, v smislu, da so določeni načini onesposobitve nejasni ali celo neizvedljivi. Zato je Ministrstvo za notranje zadeve naslovilo na Evropsko komisijo dopis, v katerem so predstavljene težave, na katere smo naleteli pri izvajanju Izvedbene uredbe (po naših podatkih so se v zvezi s tem na Evropsko komisijo obrnile tudi Nemčija in Hrvaška), vendar odgovora nismo prejeli.
 
Prav tako smo vas obvestili, da je 8. 2. 2017 v Bruslju potekal sestanek katerega glavna tema je bila revizija Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2403. Dne 10. 2. 2017 pa smo s strani Evropske komisije prejeli spremenjene priloge k Izvedbeni uredbi ter pojasnilo, da je Evropska komisija določila obdobje testiranja predlaganih sprememb tehničnih ukrepov iz Priloge I Izvedbene uredbe ter pozvala vse države članice k odzivu.
 
 
 
 
Glede na vaše izkušnje, vam v prilogi v pregled in pripombe pošiljamo predlog spremenjenih prilog k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2403 (predvsem Priloge I) in vas prosimo, da nam vaše pripombe pošljete do petka 10. 3. 2017 na naslov dunzmn.mnz@gov.si.
 
S spoštovanjem.
 
 
 
 
Pripravila:                                                                     Iris Jeglič
Kristina Magajna Miklavčič                                            direktorica Urada za upravne notranje
sekretarka                                                                    zadeve in naturalizacijo
                                                                                    sekretarka
 
 
 
Priloga:
-predlog spremenjenih prilog k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2403
 
Poslati:
-     Naslovnikom - elektronsko.
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)