Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
glede pravil za naslednjo sezono (2008)...
#41
lp Tudi jaz sem eden izmed bolj "friA!nih", tako da Ä?e ujamem vsaj tri ali A!tiri tekme na leto je zelo OK.Popolnoma se strinjam z predlogi dveh bolj
aktivnih strelcev, ki sta se zelo aktivno vkljuÄ?ila v debato, tako da bi Samo dodal eno stvar.Nisem noben Abstinent-antialkohalik,tudi sam rad
vÄ?asih popijem kaj, vendar bi predlagal Organizatorju naj na svojih tekmah ne ponuja alkohola, neme narobe razumet,Ä?e se bognedaj kaj
zgodi in bo priA!lo do kakA!ne intervencije z strani policije, adijo kakrA!nakoli moA3nost organizacije tekem za tega Organizatorja kar si ne
A3eli noben strelac. Druga stran ,Ä?e te sluÄ?ajno ustavijo paÄ? kontrola- radar in napihaA! je Z......O! Ä?e pa v tvojem avtu dobijo A!a oroA3je
Ä?eprav je po predpisih spravljeno in loÄ?eno od municije, se lahko zgodi da si samo A!e GLEDALEC! Za konec, tudi mi strelci na tekmi se
sigurno bolj poÄ?utimo Ä?e vidimo okoli sebe trezne in preudarne Strelce, kod pa kakA!nega Rambota z puA!ko- piA!tolo v eni roki v drugi pa
pir ali kakA!eno flaA!o,toliko za zdaj. Obilo pokanja in NAZDRAVJE PO PAMETI!


LP
Odgovori
#42
Kako je sedaj? Bomo sestavili neka okvirna pravila za sezono?
Odgovori
#43
Obljubljeno dostavim v sredo dopoldan.

L.p.

Tine

Attached files [Image: 1060_328307fde421c1d644b66d52a7872d6a.jpg] [Image: 1060_4227a78aeb6fa25f6e134b4dd016ed67.jpg] [Image: 1060_c0e0188cf20b65cf6d62b926f86e17e0.jpg] [Image: 1060_e3460d8b6bd9ec77ce8e9d485de1b797.jpg] [Image: 1060_fad89089b5de827b0cd0cd573cc4c810.jpg]
Odgovori
#44
LINIJSKI SODNIK:
Med vsemi sodniki ima linijski sodnik najveÄ?ji obseg dela. Bistvo njegove funkcije je zagotoviti varnost in enakost pogojev tekmovanja za vse tekmovalce na svoji strelski liniji.

-je odgovoren za varnost in red na svoji strelski liniji
''Red'' pomeni poleg ostalega tudi:
-prepoved glasnega govorjenja tako tekmovalcev kot gledalcev izza strelske linije (Opozori, za teA3je primere pa pokliÄ?e glavnega sodnika, ki ob pomoÄ?i organizatorja reA!i problem. Tekma se za ta Ä?as prekine, ker je seveda ni mogoÄ?e izvajati regularno.)
-da je prisotnost na konkretni strelski liniji med izvajanjem streljanja (med znakoma za zaÄ?etek in konec tekme) dovoljena le tekmovalcem konkretne serije, Linijskemu sodniku, njegovim pomoÄ?nikom in Glavnemu sodniku.
-da komunikacija med tekmovalcem in tekmovalÄ?evim pomoÄ?nikom
(tu je miA!ljen tekmovalÄ?ev strelski kolega, trener, spotter, navijaÄ?, ljubica, [img]{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif[/img] ,…) je dovoljena, vendar na naÄ?in, da ne moti sotekmovalcev in ne pomeni pridobitve bistvene prednosti pred sotekmovalcem. TekmovalÄ?ev pomoÄ?nik se ne sme nahajati na strelski liniji ampak izza varnostne Ä?rte, tako kot vsi ostali. (PriporoÄ?a se izvajanje komunikacije na naÄ?in z znaki ali prikazovanjem zadetkov na tarÄ?i, ki jo ima pomoÄ?nik pri sebi, ali s pisnimi sporoÄ?ili na tabli,… O tem bi bilo dobro dobiti A!irA!e mnenje. Sam menim, da prikaz zadetkov ni vpraA!ljiv Ä?e je brez dodatnih informacij. Zelo sporno pa je lahko dajanje npr. konkretnih navodil o korekciji merilne naprave, stanju vetra,… Kakorkoli A3e, sprejetega se bo, po nedvoumni in transparentni objavi, treba drA3ati (razpis tekme, licence,…). ÄOe se izkaA3e za neprimerno, pa soglasno spremeniti pravila in na naslednji tekmi ali strelski sezoni delati po novih.)
- je odgovoren za regularnost izvedbe tekme na svoji strelski liniji
'Regularnost' poleg ostalega pomeni tudi:
-da preveri ali pogoji tekmovanja ustrezajo razpisani strelski disciplini, ki se bo na nji izvajala
(80km/h burje, hudo deA3evje, megla, pristanek NLP,… znajo biti svojevrsten izziv za tekmovalca in skuA!njava za organizatorja. [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img] )
-da preveri morebitne ovire na namerilni liniji in poti izstrelka A!e pred zaÄ?etkom tekme oz. ob prevzemu proge
-poskrbi za odstranitev ovir ob vsaki morebitni novonastali situaciji
-da preveri ustreznost strelske razdalje razpisani strelski disciplini
(V razumnih tolerancah, ki jih bo potrebno doloÄ?iti za vsako disciplino posebej. In sicer toleranco pri posamezni disciplini kot tudi razliko med posameznimi tekmovalnimi mesti. RazloA3im drugiÄ?.)
-da preveri ustreznost vrste tarÄ?e razpisani strelski disciplini
-da preveri ali je tarÄ?a pravilno postavljena na nosilec (da ni postrani, je dovolj pritrjena, da ne odpade zaradi vetra ali vibracij strelov,…)
-da preveri ali je tarÄ?a pravilno oznaÄ?ena (oznaka strelca, strelske discipline, serije v kateri je strelec, zaporedno A!tevilko tarÄ?e v seriji)
-da preveri ali je tarÄ?a pravilno polepljena (Ä?rne v Ä?rnem polju in bele v belem, da v centru ni nalepk, ki sluA3ijo laA3jemu namerjanju,…)
- je odgovoren izenaÄ?itev pogojev za vse tekmovalce za na svoji strelski liniji
'IzenaÄ?itev pogojev' poleg ostalega pomeni tudi da:
-Linijski sodnik izvede A3rebanje strelskih mest med strelci tekmovalci iz ene skupine-serije (A!tevilo tekmovalcev v skupini-seriji je najveÄ? toliko, kolikor je vzporedno strelskih mest za eno serijo)
-je odgovoren za pravilnost izvedbe streljanja na svoji strelski liniji
'Pravilnost izvedbe' pomeni poleg ostalega tudi da:
- pred tekmo preveri identiteto strelca oziroma njegovo A!tartno A!tevilko glede na prijavnico
- pred tekmo preveri pravilnosti kategorije oroA3ja (kaliber, vrsta merkov, proA3enje, kompenzator,…)
- pred tekmo preveri ustreznost streliva
- pred tekmo preveri pripomoÄ?ke (nasloni, vreÄ?e, spektivi, podloge, obleka,…)
-tokom celotne tekme-streljanja preverja pravilnost strelskega poloA3aja strelca
(Prvi opomin ali takojA!nja prekategorizacija??? Za namerno krA!itev se strinjam z Deadeyevo razlago. Subito v 'open'. Bo pa verjetno treba A!e kakA!no doreÄ?i o ti zadevi.) in o prekategorizaciji jasno opozori strelca takoj, ko zazna krA!itev.
-da znak za:
-prihod na strelsko linijo
-pripravo opreme (leA3alka, spektiv, nasloni, strelivo,…)
-zaÄ?etek streljanja na strelski liniji (znak npr. ZAÄONITE!)
-prekinitev (varnostni razlogi, preverjenje strela v tujo tarÄ?o, odpadla tarÄ?a, viA!ja sila,…) (znak npr. STOJ!)
-nadaljevanje po prekinitvi (znak npr. NAPREJ!)
-konec streljanja na strelski liniji, tudi konec Ä?asa za probne strele, ali konÄ?ano streljanje na strelski liniji A!e pred iztekom Ä?asa, Ä?e so vsi tekmovalci konÄ?ali serijo. (znak npr. KONEC!)
-opozorilo minuto pred potekom Ä?asa za tekmovalni del streljanja (14. minuta). (znak npr. MINUTA!)
-spravilo opreme
-odhod iz strelske linije
-na tekmovalÄ?evo proA!njo izjemoma dovoli ali zavrne dotikanje oroA3ja brez varnostnega Ä?epa, po lastni presoji. V vsakem primeru so predpogoj za to, izpolnjene varnostne zahteve.
-ima enega ali veÄ? pomoÄ?nikov, vendar je nosilec odgovornosti sam
-poskrbi za pravoÄ?asno in varno dostavo tarÄ? Sodniku rezultatov
-po konÄ?anem delu poroÄ?a Glavnemu sodniku o dogajanju na strelski liniji

Pri svojem delu mora imeti:
-napisana navodila za delo (nekaj takega kot tu zgoraj )
-pisalo za oznaÄ?evanje tarÄ?
-zadostne koliÄ?ine ustreznih nalepk (Ä?rne, bele)
-zadostne koliÄ?ine ustreznih tarÄ? za zamenjavo
-spenjaÄ? in zadostno koliÄ?ino sponk
-uro
-traÄ?ni meter ali daljinomer
-dovolj pomoÄ?nikov
-palico za signaliziranje tistim, ki pravila in navodila ne razumejo dovolj dobroKomisija, Organizator, reA!evanje sporov, tarÄ?e,… naslednjiÄ?.
Koliko novega bo? ...
ÄOe bomo samo 'gledali' bomo samo 'videli'. Lanskoletni trend. ÄOe se bomo malo zmigali ne bo dosti razlike. ÄOe bo dovolj velika kritiÄ?na masa strelcev-tekmovalcev naredila kaj pametnega, spremembe bodo. Pika. Edino vpraA!anje je ali bomo delali dovolj kvalitetno. Bomo???


L.p.

Tine
Odgovori
#45
P.S.Pri urejanju besedila nisem opazil, da je povozilo zamike zato je hierarhija malce nejasna. [img]{SMILIES_PATH}/icon_redface.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img] V *.doc je bolj pregledno.

Sorry in se enkrat l.p.

Tine
Odgovori
#46
[img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]

Bravo Tine, to mi je vA!eÄ?.
Nekaj konkretnega.
ÄOestitam A!e enkrat, kakA!no majhno pripombo pa naslednjiÄ?. Zdajle me Ä?as baA!e.
Hvala za trud.
[img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
Odgovori
#47
Uff...
pri povratku z dopusta vidim da ste bili nekateri zelo dejavni pri sestavljanju pravil ali vsaj pri debati, kar je zeloo pohvalno! [img]{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif[/img]
Najprej bom vse natanÄ?no prebral, potem pa dopiA!em svoje skromno mnenje... Ker se zaÄ?etek sezone hitro bliA3a, s treningom pa poÄ?asi kar zaÄ?enjamo, bi bilo fajn Ä?e se vse te stvari dogovori A3e pred prvo tekmo.
Naj ne bo nikomur nerodno ali odveÄ? napisat svojega pogleda, potem med sezono ne bo izgovorov, da nismo imeli priloA3nosti povedat svojih predlogov. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
mirno roko...

Attached files [Image: 1279_36405550b5c1e8076900ba1530ef1d33.jpg] [Image: 1279_c618be76463efa1b1a7a17a879b32981.jpg] [Image: 1279_f9fb05bfb44e4327f17856ba4fbaa081.jpg]
administrator / Strelec.si
Odgovori
#48
Sezona se je praktiÄ?no A3e zaÄ?ela, pravila ne vem koliko so se kaj spremenila, sem pa opazil na zadnji tekmi, da Rajko po tanovem na varnosti in redu na streliA!Ä?u pa kar dela, seveda v pozitivnem smislu. Veseli me, da naA!e pisanje le ni naletelo na gluha uA!esa. Rajko kar tako naprej [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
L.P.
Odgovori
#49
Se strinjam. [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
poÄ?asi pa bo...
Odgovori
#50
Bravo Rajko. Dobivam same pohvalne informacije.
Upam, da boA! znal cenit naA!e dobronamerne opazke.

SreÄ?no.

Attached files [Image: 565_b3a31eaf66ff3021b01c5a3b0cc80bca.jpg]
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)